Forside
Nyheder fra Svend-Erik / januar 2010


LogoSagen om et affaldsforbrændingsanlæg ender nu I Folketinget!

- af Svend-Erik Hermansen, medlem af Teknisk Udvalg og af Plan – og Miljøudvalget

Folketinget Referatet fra et møde i Vestforbrændings bestyrelse fra januar 2010 var på dagsordenen på byrådsmødet i denne måned – uden at nogen ville behandle sagen her udover Socialdemokraterne.
Det på trods af, at borgmesteren på Høje-Taastrup Kommunes vegne havde været med til at behandle en omfattende indstilling og orientering om nybyggeri af det affaldsforbrændingsanlæg, som flere og flere bliver i tvivl om er nødvendigt i hovedstadsområdet.
På bestyrelsesmødet tilbage i januar kunne væsentlige spørgsmål ellers have været, om Høje-Taastrup Kummune ønsker et anlæg, der giver store trafikale problemer og om der overhovedet er behov for denne store udbygning af forbrændingskapaciteten.

Vi stiller spørgsmål til hele beslutningsgrundlaget, nemlig omkring behovet for et nyt affaldsforbrændingsanlæg på 290.000 tons her på den københavnske vestegn med 5 km. til den kommende udbygning af KARA-affaldsforbrændingsanlæget i Roskilde, med Amagerforbrændings planer om en overkapacitet på 170.000 tons affald og ikke mindst med den uafklarede mulighed for såkaldt medforbrænding på Avedøreværkerne for at bremse anvendelse af kul, som i dag bruges som kilde til produktion af el og varme frem for en fremtid med biomasse, kul og affald.

Hele dette kompleks af uafklarede spørgsmål og problemstillinger må vi altså have lov til at forlange, at der bliver bedre styr på inden helt afgørende beslutninger i Vestforbrændings bestyrelse i maj måned i år!

Socialdemokraternes beslutningsforslag var på denne baggrund følgende:

Byrådet tager stilling på byrådsmødet den 20.april til instruktionsbeføjelsens ordlyd til Høje-Taastrup kommunes repræsentant i Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 19.maj 2010, hvor der tages beslutninger om bl.a. økonomi til det videre arbejde med anlæg af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Instruktionsbeføjelsen skal som minimum indeholde elementer som økonomi, lokalisering, samlet forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet, medforbrænding og trafikbelastning af lokale vejanlæg.

Det ønskede byrådsflertallet med borgmesteren i spidsen ikke at gå ind for.
Derfor stiller den socialdemokratiske ordfører på klimaområdet, Mette Gjerskov, spørgsmål  til Klima – og Energiministeren:

Ministeren bedes fremsende en oversigt over, hvilke ansøgninger om udvidelse af affaldsforbrændingskapacitet Energistyrelsen har behandlet siden januar 2009 med informationer om kapacitetsudvidelsens størrelse, ansøgningsstatus og forventet færdiggørelse af uafsluttede ansøgninger?

Samt et spørgsmål til Finansministeren, som ejer af DONG:
Ministeren bedes oplyse, hvad status er for DONGs udfasning af anvendelsen af kul og overgang til medforbrænding af affald og biomasse i kraftvarmeproduktionen?

Det bliver spændende at se svarene, men det havde faktisk været bedre og betydelig mere demokratisk om borgmesteren i Høje-Taastrup Kommune ville have medvirket til opklaring af Socialdemokraternes tvivl og ikke mindst spørgsmål om et muligt nyt stort affaldsforbrændingsanlæg i Høje Taastrup!

Se også kronikken om emnet på www.dknyt.dk – 23.marts 2010
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk