Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoSagen om et affaldsforbrændingsanlæg på dagsordenen for byrådsmødet 16.marts 2010!
 - af Svend-Erik Hermansen, medlem af Teknisk Udvalg og af Plan – og Miljøudvalget

Referatet fra et møde i Vestforbrændings bestyrelse fra januar 2010 var på dagsordenen på Teknisk Udvalgs møde i denne måned – uden at nogen ville behandle sagen her udover Socialdemokraterne.

Det på trods af, at borgmesteren på Høje-Taastrup Kommunes vegne havde været med til at behandle en omfattende indstilling og orientering om nybyggeri af det affaldsforbrændingsanlæg, som flere og flere bliver i tvivl om er nødvendigt i hovedstadsområdet.
Derfor ønskede vi sagen på byrådsmødet i aften.
På bestyrelsesmødet tilbage i januar kunne væsentlige spørgsmål ellers have været, om Høje-Taastrup Kummune ønsker et anlæg, der giver store trafikale problemer og om der overhovedet er behov for denne store udbygning af forbrændingskapaciteten.
Ud fra det oplæg, som blev forelagt på bestyrelsesmødet fra Vestforbrændings direktion, fremgår det bl.a, at der skal der bruges ikke mindre end 250.000 m2 jord, at placeringen skal være synlig, have adgang til offentlig trafik og plads til udvidelse af aktiviteter m.v.
Af mødereferatet fremgår ingen bemærkninger fra borgmesteren, men alene at man tog orienteringen til efterretning, og at bl.a. økonomien til det videre arbejde skal besluttes på bestyrelsesmødet den 19.maj 2010…..
Det vil selvfølgelig også være lettere at undgå nogen form for behandling af emnerne her i Høje-Taastrup kommune inden majbestyrelsesmødet, men det har Socialdemokraterne nu forhindret ved at forlange sagen drøftet på dette byrådsmøde!

Vi stiller derfor spørgsmål til hele beslutningsgrundlaget, nemlig omkring behovet for et nyt affaldsforbrændingsanlæg på 290.000 tons her på den københavnske vestegn med 5 km. til den kommende udbygning af KARA-affaldsforbrændingsanlæget i Roskilde, med Amagerforbrændings planer om en overkapacitet på 170.000 tons affald og ikke mindst med den uafklarede mulighed for såkaldt medforbrænding på Avedøreværkerne for at bremse anvendelse af kul, som i dag bruges som kilde til produktion af el og varme frem for en fremtid med biomasse, kul og affald.

Dertil kommer det faktum, at Vestforbrændings bestyrelse allerede har bevilget midler til en arkitektkonkurrence, og at Vestforbrændings bestyrelse samtidig har givet bevilling til at opkøbe jord i Høje-Taastrup-området.
Endvidere ved vi, at den såkaldte medforbrænding af bl.a. affald til fortrængning af kul på Avedøreværkerne ikke indgår i Vestforbrændings planer og at den vedtagne udbygning af Amagerforbrænding på 170.000 tons overkapacitet heller ikke indgår i Vestforbrændings ansøgning til Miljøstyrelsen.

Tidligere er det oplyst, at konstateringen fra Vejdirektoratet og Vestforbrænding, om at det eksisterende vejnet i Høje-Taastrup er, at det kan afvikle den forøgede lastvognstrafik uanset om det vil blive endnu mere belastet.
Hele dette kompleks af uafklarede spørgsmål og problemstillinger må vi altså have lov til at forlange, at der bliver bedre styr på inden helt afgørende beslutninger i Vestforbrændings bestyrelse i maj måned i år!

Socialdemokraternes beslutningsforslag er på denne baggrund følgende:
Byrådet tager stilling på byrådsmødet den 20.april til instruktionsbeføjelsens ordlyd til Høje-Taastrup kommunes repræsentant i Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 19.maj 2010, hvor der tages beslutninger om bl.a. økonomi til det videre arbejde med anlæg af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Instruktionsbeføjelsen skal som minimum indeholde elementer som økonomi, lokalisering, samlet forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet, medforbrænding og trafikbelastning af lokale vejanlæg.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk