Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


.
Sagen om et affaldsforbrændingsanlæg krævet på dagsordenen for byrådsmødet den 16.marts 2010!
 - af Svend-Erik Hermansen, medlem af Teknisk Udvalg og af Plan – og Miljøudvalget

Referatet fra et møde i Vestforbrændings bestyrelse fra januar 2010 blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde i sidste uge – uden reaktion fra flertalspartierne.


På trods af, at borgmesteren på Høje-Taastrup Kommunes vegne havde været med til at behandle en omfattende indstilling og orientering om nybyggeri af det affaldsforbrændingsanlæg, som flere og flere bliver i tvivl om er nødvendigt i hele hovedstadsområdet, ønskede flertalspartierne ikke at diskutere sagen i Teknisk Udvalg.
Væsentlige spørgsmål her kunne ellers have været, om vi ønsker et anlæg, der giver store trafikale problemer og om der overhovedet er behov for denne store udbygning af forbrændingskapaciteten.
Jeg har derfor rekvireret det oplæg, som Vestforbrændings direktion gav bestyrelsen – klik ind her.
Som det fremgår skal der bruges ikke mindre end 250.000 m2 jord, placeringen skal være synlig (?), adgang til offentlig trafik (?) og plads til udvidelse af aktiviteter m.v.
Af mødereferatet fremgår ingen bemærkninger fra borgmesteren, men alene at man tog orienteringen til efterretning, og at bl.a. økonomien til det videre arbejde skal besluttes på bestyrelsesmødet den 19.maj 2010…..
Det vil selvfølgelig også være lettere at undgå nogen form for behandling af emnerne inden majbestyrelsesmødet, men det har Socialdemokraterne nu forhindret ved at forlange sagen drøftet på et byrådsmøde!

Vi vil her stille spørgsmål ved hele beslutningsgrundlaget, nemlig omkring behovet for et nyt affaldsforbrændingsanlæg her på den københavnske vestegn med 5 km. til den kommende udbygning af KARA-affaldsforbrændingsanlæget i Roskilde, med Amagerforbrændings planer om en overkapacitet på 170.000 tons affald og ikke mindst med den uafklarede mulighed for såkaldt medforbrænding på Avedøreværkerne for at bremse anvendelse af kul, som i dag bruges som kilde til produktion af el og varme frem for biomasse, kul og affald.

Status på sagen er lige nu, at byrådsflertallet altid har fremmet Vestforbrændings ønsker om nybyggeri i Høje-Taastrup – og status ser nogenlunde således ud:

    * Ansøgningen til Miljøstyrelsen er endnu ikke færdigbehandlet.
    * Uagtet dette har Vestforbrændings bestyrelse bevilget midler til en arkitektkonkurrence.
    * Vestforbrændings bestyrelse har samtidig givet bevilling til at opkøbe jord i Høje-Taastrup-området.
    * Der arbejdes via fusionsplanerne med Amagerforbræning på at importere affald fra udlandet til det nye anlæg i Høje-Taastrup.
    * Etablering af en jernbaneforbindelse til et nyt anlæg i Høje-Taastrup undersøges aktuelt af Vestforbrænding.
    * Der er dekreteret hemmeligholdelse af fusionsoplæggene i forbindelse med Amagerforbrænding og Vestforbrænding uagtet, at emnet bl.a. indgår i forudsætningerne for bygning af et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup kommune.
    * Den såkaldte medforbrænding af bl.a. affald til fortrængning af kul på Avedøreværkerne indgår ikke i Vestforbrændings planer.
    * Den vedtagne udbygning af Amagerforbrænding på 170.000 tons indgår ikke i Vestforbrændings ansøgning til Miljøstyrelsen.
    * Konstatering fra Vejdirektoratet og Vestforbrænding, om at det eksisterende vejnet i Høje-Taastrup kan afvikle den forøgede lastvognstrafik uanset om det vil blive endnu mere belastet.
    * En planlagt investering koster 1.7 milliard, som skal betales af hovedstadsområdets borgere og erhvervsliv.

Find hele den foreløbige historie om magt, flertal, mindretal og om affaldsudbygningen i hovedstaden via www.svend-erik.nu og beslutningerne på www.htk.dk.
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk