Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoEr der egentlig brug for et forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup….?!


Det var det spørgsmål, som Miljøcentret stillede tilbage i januar måned 2010 til byrådsflertallet med borgmesteren i spidsen.

- af Svend-Erik Hermansen, medlem af Teknisk Udvalg og af Plan – og Miljøudvalget

Det har han desværre endnu ikke fået svaret på – selvom han har tilkæmpet sig plads i Vestforbrændings bestyrelse på bekostning af en partifælle.
Derfor vil jeg nu gerne svare på det ret væsentlige spørgsmål, som Miljøcentret stillede om nødvendigheden af byggeri af et forbrændingsanlæg til 280.000 tons affald.

1. Kan byrådet dokumentere, at alle alternativer til et anlæg er undersøgt?
Alle alternativer er ikke undersøgt på trods af opfordringer fra flere sider herom.
Eksempelvis er det endnu ikke undersøgt, om ikke affaldet kan forbrændes i såkaldt medforbrænding på Avedøreværkerne, som i dag bruger kul som kilde til produktion af el og varme frem for biomasse, kul og affald.

2. Har man helt opgivet at forøge frasortering og dermed begrænse behovet for øget forbrænding?
Her er Vestforbrænding nogenlunde godt med, men man indregner ikke væsentlige forandringer på dette område.

3. Kunne arealerne i Høje-Taastrup nøjes med at blive brugt som biogasanlæg til modtagelse af organisk køkkenaffald?
Dette spørgsmål indgår ikke aktuelt og jeg tror ej heller, at det er realistisk med sådanne planer – hverken af logistikårsager eller af mængdemuligheder.

4. Udnyttes den samlede forbrændingskapacitet i Storkøbenhavn?
Det ved Vestforbrænding en del om, men man handler ikke i bestyrelsen ud fra de fakta som foreligger, hvor der på det seneste bestyrelsesmøde i januar 2010 blev oplyst, at Amagerforbrænding ved en kommende udbygning planlægger med ikke mindre end en overkapacitet på 170.000 tons affald.
Samtidig besluttede bestyrelsen, at fastholde planerne om et større anlæg i Høje-Taastrup Kommune – og økonomi m.v. skal drøftes på bestyrelsesmødet i maj 2010.

5. Kan man ikke lade affald fortrænge kul som energikilde på Avedøreværket?
Hverken Høje-Taastrup kommune eller Vestforbrænding har undersøgt spørgsmålet på trods af opfordringer hertil.

Status på sagen er lige nu, at byrådsflertallet altid har fremmet Vestforbrændings ønsker om nybyggeri i Høje-Taastrup – senest udtrykt ved tilsagn om en låneramme til Vestforbrænding angiveligt til brug for lån til udbygning af varmeforsyningen i en del andre kommuner. Denne sag har Socialdemokraterne stemt imod tidligere.
Årsagen er den helt enkle, at Teknisk Udvalg på sit møde i nov. 09 bl.a. fik oplys
t:
 • Vestforbrændings bestyrelse konstaterede ”Byrådet har modtaget ønsket om placering (i Høje-Taastrup) positivt…hvorfor man gav en bevilling på 4 mill. kr. ekstra til bl.a. ”Planlægning og udarbejdelse af procesplan for arkitektkonkurrence…..”
 • Samtidig fortalte man, at det eksisterende vejnet (i Høje-Taastrup Kommune) med rimelighed kan afvikle den ekstra trafik så sikkerhed og fremkommelighed er sikret, selvom Bondehøjvej vil blive mere belastet end i dag, og det vil derfor være nødvendigt at tilpasse vejarealet og til – og frakørsler for at opretholde et rimeligt niveau for trafiksikkerheden, ligesom muligheden for at supplere afkørselsmulighederne fra motorvejen til Miljøparken (Affaldsforbrændingsanlægget) af Vejdirektoratet er vurderet til ikke at være til stede på grund af dels trafiksikkerheden dels for ringe trafikbelastning.
 • Vestforbrænding ønsker ud fra planerne at erhverve 150.000 m2 areal udover de 50.000 m2, man råder over i dag på Lervangen. Det er senere oplyst, at man nu planlægger med et samlet areal på minimum 250.000 m2.
           Det kan ske ved køb af kommunale arealer og ved køb / ekspropriation
           af private ejendomme i området, hvorfor Vestforbrænding anbefaler, at
           man allerede i 2010 køber sig frem for at undgå langtrukne ekspropria-
           tionssager.
Efter disse oplysninger om Vestforbrændings hensigter overfor et større areal i Høje-Taastrup måtte det for Socialdemokraterne være klart, at vi ikke herfra på nogen måde skal stå bag lånegarantier til bl.a. et ikke-godkendt kæmpeaffaldsforbrændingsanlæg endsige stå bag lån til opkøb af store jordarealer her i kommunen.
Socialdemokraterne ville derfor igen stemme imod tilsagn om låneoptagelse til Vestforbrænding, men vi vurderede, at en ny bestyrelse måske kunne præges til at komme til fornuft, hvorfor vi på decembermødet i 2009 foreslog denne formulering som beslutning fra Høje-Taastrup kommune:

Byrådet imødekommer anmodningen fra Vestforbrænding om låneoptagelse, idet byrådet pålægger det af byrådet udpegede bestyrelsesmedlem, at kræve vejforholdene i overensstemmelse med kommunens krav om ikke øget belastning af kommunale veje ved en eventuel udbygning i Høje-Taastrup. I modsat fald vil bestyrelsesmedlemmets instruktionsbeføjelse alene være en afstandtagen til planerne om et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Det nægtede den konservative borgmester at sætte til afstemning ud fra en holdning om, at forslaget jo ikke vedrørte lånesagen……
Jeg præciserede på den baggrund, at vi ville stemme for låneoptagelsen med denne tilføjelse ud fra, at lånebeløbet kunne nedsættes forholdsmæssigt med de 4 mill. kr. til udarbejdelsen af et arkitektforslag og ikke mindst med det millionbeløb, der skulle bruges til køb/ekspropriation af 150.000 m2 jord i området.
Dette ændringsforslag nægtede borgmesteren så også at sætte til afstemning og henviste Socialdemokraterne til at indbringe hans afgørelse for Statsforvaltningens Tilsyn med kommunerne.
Så er vi næsten tilbage med meget ubehagelige mindelser fra tiden 1982 – 1985, hvor 3 skiftende konservative borgmestre og en samarbejdende lokalliste-viceborgmester brugte samme metoder med stor arbejdsbyrde, forvirring og manglende beslutningsdygtighed til følge.
Disse erfaringer er nu årsagen til, at jeg aldrig vil kunne finde på at bruge Tilsynet til at gennemtvinge ellers relevante afstemninger i byrådet i Høje-Taastrup Kommune!
Borgerne har med stort flertal genvalgt den konservative borgmester, hvorfor det bliver ham og hans fæller hos Dansk Folkeparti og Radikale, der må stå til ansvar ved næste kommunevalg i november 2013 - også for magtbrynden.

Selve sagen med Vestforbrændings planer om bygning af et kæmpeaffaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup vil Socialdemokraterne selvfølgelig forfølge ud fra sagens substans:
 • Ansøgningen til Miljøstyrelsen er endnu ikke færdigbehandlet.
 • Uagtet dette har Vestforbrændings bestyrelse bevilget midler til en arkitektkonkurrence.
 • Vestforbrændings bestyrelse har samtidig givet bevilling til at opkøbe 150.000 m2 jord i Høje-Taastrup-området.
 • Der arbejdes via fusionsplanerne med Amagerforbræning på at importere affald fra udlandet til det nye anlæg i Høje-Taastrup.
 • Etablering af en jernbaneforbindelse til et nyt anlæg i Høje-Taastrup undersøges aktuelt af Vestforbrænding.
 • Der er dekreteret hemmeligholdelse af fusionsoplæggene i forbindelse med Amagerforbrænding og Vestforbrænding uagtet, at emnet bl.a. indgår i forudsætningerne for bygning af et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup kommune.
 • Den såkaldte medforbrænding af bl.a. affald til fortrængning af kul på Avedøreværkerne indgår ikke i Vestforbrændings planer.
 • Den vedtagne udbygning af Amagerforbrænding på 120.000 (170.000?)tons indgår ikke i Vestforbrændings ansøgning til Miljøstyrelsen.
 • Konstatering fra Vejdirektoratet og Vestforbrænding, om at det eksisterende vejnet i Høje-Taastrup kan afvikle den forøgede lastvognstrafik uanset om det vil blive endnu mere belastet.
 • En planlagt investering koster 1.7 milliard, som skal betales af hovedstadsområdets borgere og erhvervsliv.
Find hele den foreløbige historie om magt, flertal, mindretal og om affaldsudbygningen i hovedstaden via www.svend-erik.nu og beslutningerne på www.htk.dk.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk