Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem

Økonomiudvalget 09.02.2010 sag 2, notat om  sygefraværet og Projekt Aktiv Arbejdsmedicin

Da Falck Healthcare i maj 2008 gik i gang med en foranalyse af sygefraværet og dets omkostninger for Høje-Taastrup Kommune, blev sygefraværet for de seneste 12 måneder opgjort til 6,6%. Det fremgår af Falck Healthcares foranalyse-rapport, at FHC forventede, at HTK ville kunne reducere dette sygefravær med mindst 20% i løbet af et år ved at igangsætte Projekt Aktiv Arbejdsmedicin. FHC lagde dog samtidig vægt på, at HTK selv – parallelt med projektet – iværksætter en række initiativer selv i relation til sygefraværet. Det gælder fx bedre sygefraværsstatistikker, øget information til lederne om, hvordan man håndterer sygefravær samt fokus på betydningen af god ledelse.
Projekt Aktiv Arbejdsmedicin gik i gang i maj 2009 og var oprindelig planlagt til at løbe i 14 måneder. Efter en revision af modellen for projektet, er det imidlertid aftalt at forlænge projektperioden med 3 måneder, idet den reviderede model giver mulighed for at få yderligere 50 personer gennem forløbet end de oprindeligt aftalte.
HTK har igangsat/gennemført alle de forslag til forbedringer, som HTK har foreslået.
Med udgangen af 2009 kunne det konstateres, at sygefraværet er faldet fra 6,6% i maj 2008 til 6,41% i december 2008 og 6,18% i december 2009. Dvs. et fald på 0,42 procentpoint svarende til godt 6%.
Der er ikke tale om et stort fald, men dog om en tendens, som har kunnet ses i hele 2009, bortset fra en enkelt måned, jf. nedenstående figur.

Sygefraværet er meget forskelligt, idet nogle sektorer har et højere sygefravær end andre. Det gælder på områder med borgerkontakt. Desuden har kvinder traditionelt højere sygefravær end mænd og lavt uddannede har et højere sygefravær end højt uddannede.
Nedenstående figur viser udviklingen i sygefraværet på de enkelte direktørområder.

Som det fremgår af figuren, forekommer det højeste sygefravær på arbejdsmarkedsdirektørens område og på Børne- og kulturdirektørens område. Dvs. primært ældreplejen, daginstitutioner og skoler.
Det største fald ses på teknisk direktørs område. Faldet her er sket på rengøringsområdet, som traditionelt har et højt sygefravær. Her gennemførte HR-Centret (i slutningen af 2008/begyndelsen af 2009) i samarbejde med ledelsen på området et større udviklingsforløb for alle ledere, som bl.a. fokuserede på god personaleledelse og på godt teamsamarbejde.
Projekt Aktiv Arbejdsmedicin har nu kørt i 9 måneder. I den periode har 54 personer gennemført hele udredningsforløbet og der er udarbejdet handleplan for tilbagevenden til arbejdet. Dvs. at der stadig mangler 4/5.
Administrationen har for nylig afholdt et møde med FHC med henblik på at vurdere, om effekten på faldet i sygefraværet kan siges at være tilstrækkelig på nuværende tidspunkt i forhold til målet om et fald på 20%. FHC har vurderet, at vi først i slutningen af 2010 vil kunne se den endelige effekt af projektet.
Samtidig foreslog FHC, at HTK i højere grad ”skubber sygefraværsstatistikkerne ud”. I dag offentliggøres sygefraværsstatistikker på intranettet (HTKalle). Det er herefter op til lederne selv at orientere sig i statistikkerne og forholde sig til, hvilke initiativer, der bør sættes i gang. FHC foreslår, at statistikkerne for de enkelte arbejdspladser sendes direkte ud til lederne samt at der præsenteres 2-3 enkle veje til et lavere sygefravær via afdækning af de gode historier på de arbejdspladser, hvor der har været den største reduktion i sygefraværet.
Det er HR-Centrets opfattelse, at Projekt Aktiv Arbejdsmedicin er et godt projekt, som bidrager til at fastholde nogle medarbejdere, som ellers ville være blevet fyret pga. sygdom. Den begrænsede effekt på nuværende tidspunkt hænger bl.a. sammen med, at nogle medarbejdere fastholdes frem for afskediges pga. sygdom. På den korte bane betyder det at sygefraværet ikke reduceres i forhold til den enkelte. Men på den lange bane er det fortsat forventningen, at der vil ske et yderligere fald i sygefraværet, når over 200 medarbejdere med højt eller

hyppigt sygefravær kommer tilbage til arbejdspladsen med et - forventeligt – lavere sygefravær end hidtil.
Det er dog samtidig nødvendigt at fastholde, at sygefraværsindsatsen er et væsentligt indsatsområde i flere år frem i tiden endnu, idet der ellers kan være en risiko for, at sygefraværet falder tilbage på et for højt niveau.
Det fremgår da også af direktionens strategibrev for 2010 – under temaet ”Styr på styringen” – sygefraværsindsatsen fortsat er og vil være et vigtigt tema i de kommende år. Derfor er temaet også et element i aftalestyringen og indgår som et indsatsområde i aftaler mellem direktører og centerchefer.
HR-Centret arbejder lige nu med at beskrive en model for den fremadrettede indsats, som indebærer, at der tages konkret fat om de arbejdspladser, der har et højt sygefravær, med henblik på en målrettet indsats i samarbejde med leder, sikkerhedsrepræsentant, tillidsrepræsentant og leders leder.