Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoByrådsmødet 15.december 2009:
Sag 4: Godkendelse af låneoptagelse i Vestforbrænding

- af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne
 
Denne sag har Socialdemokraterne stemt imod tidligere.
Årsagen er den helt enkle, at Teknisk Udvalg på sit møde i november bl.a. fik oplyst:

    * Vestforbrændings bestyrelse konstaterede på sit septembermøde: ”Byrådet har modtaget ønsket om placering (i Høje-Taastrup) positivt…hvorfor man gav en bevilling på 4 mill. kr. ekstra til bl.a. ”Planlægning og udarbejdelse af procesplan for arkitektkonkurrence…..”

    * Samtidig fortalte man, at det eksisterende vejnet (i Høje-Taastrup Kommune) med rimelighed kan afvikle den ekstra trafik så sikkerhed og fremkommelighed er sikret, selvom Bondehøjvej vil blive mere belastet end i dag, og det vil derfor være nødvendigt at tilpasse vejarealet og til – og frakørsler for at opretholde et rimeligt niveau for trafiksikkerheden, ligesom muligheden for at supplere afkørselsmulighederne fra motorvejen til Miljøparken (Affaldsforbrændingsanlægget) af Vejdirektoratet er vurderet til ikke at være til stede på grund af dels trafiksikkerheden dels for ringe trafikbelastning.

    * Vestforbrænding ønsker ud fra planerne at erhverve 150.000 m2 areal udover de 50.000 m2, man råder over i dag på Lervangen. Det kan ske ved køb af kommunale arealer og ved køb / ekspropriation af private       ejendomme i området, hvorfor Vestforbrænding anbefaler, at man allerede i    2010 køber sig frem for at undgå langtrukne ekspropriationssager.

    * En interessant sætning i bestyrelsesmaterialet var: Materiale vedrørende fælles undersøgelser af mulighed for fusion mellem Amagerforbrænding og Vestforbrænding : Materialet er fortroligt og er kun udsendt til Vestforbrændings bestyrelse og kan derfor ikke udleveres. Det har jeg selvfølgelig fået indsigt i nu – og heraf fremgår, at man arbejder på at få tilført affald fra udlandet…….for at kunne udfylde ny kapacitet!

Efter alle disse oplysninger om Vestforbrændings hensigter overfor et større areal i Høje-Taastrup, må det være klart, at vi ikke herfra på nogen måde skal stå bag lånegarantier til bl.a. et ikke-godkendt kæmpeaffaldsforbrændingsanlæg endsige stå bag lån til opkøb af store jordarealer her i kommunen.

Dertil kommer historien om fusionsplanerne, hvor vi nu også kan risikere at åbne op for tilkørsel af udenlandsk affald.

Socialdemokraterne ville derfor igen stemme imod tilsagn om låneoptagelse til Vestforbrænding, men vi vurderer, at en ny bestyrelse måske kunne præges til at komme til fornuft, hvorfor vi foreslår følgende formulering som aftenens beslutning fra Høje-Taastrup kommune:

Byrådet imødekommer anmodningen fra Vestforbrænding om låneoptagelse, idet byrådet pålægger det af byrådet udpegede bestyrelsesmedlem, at kræve vejforholdene i overensstemmelse med kommunens krav om ikke øget belastning af kommunale veje ved en eventuel udbygning i Høje-Taastrup. I modsat fald vil bestyrelsesmedlemmets instruktionsbeføjelse alene være en afstandtagen til planerne om et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk