Svend-Erik HermansenIntegrations – og Medborgerskabspolitikken i Høje-Taastrup Kommune

  - Af  tidligere byrådsmedlem Svend-Erik Hermansen

Socialdemokraterne er tilfredse med, at der er taget initiativ til en egentlig integrationspolitik i Høje-Taastrup Kommune. Socialdemokraterne havde håbet på en konstruktiv debat blandt byrådets medlemmer om det endelige forslag til behandling på byrådsmødet i november 2012.

Men behandlingen allerede i fagudvalgene viste desværre, at den borgerlige 12-mandsgruppe med formanden for Borger – og Erhvervsudvalget i spidsen allerede på deres sædvanlige formøde et stykke tid forinden fastlagde, at man ikke ønskede at diskutere de saglige og relevante ændringsforslag fra Socialdemokraterne.

Den af flertallet vedtagne integrationspolitik er nu udgivet fra kommunens side i et hæfte.

Forskellen på ”DEM OG OS” tager udgangspunkt i, at vi ud fra den mere realistiske tilgang må fortælle sandheden for at alle parter fremover kan tage denne integrationspolitik alvorligt, hvorfor vi foreslog, at man ikke idylliserede området markant i indledningen.
Et andet forslag var, hvor vi ønskede, at der skal øget fokus på arbejdet med ”dansksprogstilegnelse”. Det er nemlig ikke nok at tale om sprogtilegnelse, da det jo kunne være modersmålsundervisning, som den radikale udvalgsformand ville liste ind her!
Dertil kommer forslaget om, at ”Forældresamarbejdet skal styrkes gennem dansktilbud på Sprogcentret, så institutionerne sammen med forældrene kan understøtte børn…”

Inspirationen til dette forslag om behovet for dansk i dagligdagen, er faktisk kommet fra et høringssvar fra Selsmoseskolen til budget 2013, hvor man anmodede om midler til tolkebistand – altså til den nuværende generation af forældre!
Ellers drejede det sig om deltagelsen i fritids – og kulturlivet, hvor vi gerne vil have nogle væsentlige midler til god integration tilføjet.

Det drejer sig om at ”Andelen af brugere med anden etnisk baggrund end dansk skal søges højnet, eksempelvis via brug af fripas og aktiv forældreinddragelse.”
Hvorfor der stemtes imod her, fatter Socialdemokraterne slet ikke, da Borger – og Erhvervsudvalget for få dage siden netop understregede behovet for forældreinddragelse, som en forudsætning for tilskud.

Næste forslag vedrørte den boligsociale indsats, hvor Socialdemokraterne igen ønskede fakta beskrevet – og ikke oplysninger, som i bedste fald kunne betegnes som ukorrekte.

Vi ville gerne, at der stod ”og undgå, at nogle af boligområderne udvikler parallelsamfund i større omfang end nu.”
Det er jo et faktum, at der desværre lige nu flere steder i Høje-Taastrup Kunne eksisterer parallelsamfund.

Vi håber nu, at den nye politik trods alt kommer i aktiv anvendelse overalt i kommunen, således at integrationsindsatsen i boligområderne, på skolerne og i dagligdagen bliver inspireret og bliver meget bedre end i dag.

Integrations – og Medborgerskabspolitikken skal jo danne baggrunden for mange initiativer på integrationsområdet i de næste mange år.

Find Socialdemokraternes forslag til integrationspolitikken her: www.svend-erik.nu/513.html


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk