Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


En meget pinlig sag for borgmesteren!

Trafikken på Sydvej og planlagt erhvervsbyggeri vest for Halland Boulevard!

Her er opdaterede fakta om 2 emner med stor interesse for os alle, der bor i Torstorp – medio november 2009.

Jeg er blevet orienteret om nyt i denne sag, som nu åbenbart skal indgå meget aktivt i den kommunale valgkamp, hvor 3 konservative kandidater kæmper om mulige stemmer i Torstorp!

Det vil jeg selvsagt ikke blande mig i; jeg mener, at en indsats i byrådet eller udenfor bedømmes ud fra, hvad der egentlig er sket og om man stoler på om udtalte planer muligvis gennemføres eller ej.

Derfor er der her en kort opfølgning på historien om dette byggeri - og om den nu måske faldne lokalplan.

Det viser sig nemlig, at Michael Ziegler desværre har tilbageholdt oplysninger om ikke at støtte det af det borgerlige flertal foreslåede lokalplanforslag med mere trafik og højere byggeri end oprindelig planlagt, således at det kunne passe med slutningen af valgkampen...

At det ikke bare er en påstand, fremgår tydeligt af den mail, som en af de konservative kandidater bosiddende i Vesterby, har rundsendt til alle formænd m.fl. i områdets andelsboliger – almene boliger og ejerforeninger samt Grundejerforeningen i Torstorp:

Tillykke med den glædelige meddelse, som jeg af naturlige grunde har kendt til et stykke tid..:o)”

Ud fra en mere demokratisk tilgang havde det været bedre, om sagen var blevet afgjort i byrådssalen, men det skulle åbenbart heller ikke være tilfældet her.

Samtidig kunne der også være taget stilling til det forslag, som Socialdemokraterne tilbage i Teknisk Udvalgs møde i juni måned 2009 blev nedstemt på:

"Vedr. Sydvej foreslår A, at der foretages støjmålinger til kortlægning af problemerne som baggrund for forslag til beslutninger, der kan minimere nuværende og ikke mindst fremtidige støjgener. Ved vurdering af mulige løsninger indgår stillingtagen til støjskærme og anlæg med støjdæmpende asfalt mv".

Det er nemlig fortsat støjen, det drejer sig om også - og ikke kun et spørgsmål om et håbløst  lokalplanforslag, som ville tilføre endnu mere trafik og ikke mindst ville skæmme området på grund af en større højde på byggeriet end oprindelig planlagt.  

Jeg har forsøgt at holde lokalområdet orienteret gennem flere omgange på dette - og som det fremgår her, er der en tidligere beslutning fra august 2008, som byrådsflertallet med borgmesteren i spidsen så bare lavede om på - gad vide om det ikke sker igen?

Det er givet, at sagen bliver diskuteret på torsdag på det lokale vælgermøde i Torstorp, hvor jeg er sikker på, at Andreas Frederiksen, Thomas Bak, Kemal Bektas og andre socialdemokrater vil holde fast i kravet om støjdæmpning af Sydvej og om at fastholde den oprindelige lokalplan ved Halland Boulevard - og det er jo egentlig alene det, som denne sag drejer sig om.

Her følger så indrømmelsen fra en af de lokale konservative kandidater: 

”Kære Jan, Lars, Michael og Ahsen

Tillykke med den glædelige meddelse, som jeg af naturlige grunde har kendt til et stykke tid..:o)

Det er altid en fornøjelse at se, at en beslutning kan ændres hvis der er konstruktive argumenter for noget andet - og her har I på kompetent vis illustreret, at dette kan lade sig gøre.

Samtidig er det som Bestyrelsesmedlem af Grundejerforeningen Torstorp, en glæde, at kunne berette om fuldstændig enighed på tværs af politiske skel og interesser i, at foreningen bekoster jeres uvildige COWI rapport  (15.000 kr) af omfanget af ændringen i Lokalplanen.

Dernæst vil jeg ganske kort kommentere, at uanset det er Valgår og mange ting pludselig kan blive positivt op til et valg, så er dette IKKE valgflæsk fra hverken Nadeem eller Ziegler - man har simpelthen hørt på argumenter og løsninger, fordele og ulemper fra beboergruppen, samt lyttet til Lokalpoltikere fra området gennem flere møder og truffet en beslutning, om ikke at stemme for Lokalplanen.

Så derfor - stem roligt for Ziegler som forsat Borgmester - gør det gerne gennem en Lokal politiker fra Torstorp, for så går stemmen også til dem som vil det bedste for området.

Godt gået :o)

Mange hilsener
Michael Lieberkind, Byrådskandidat Konservative
Blommehegnet 12 - Vesterby/Torstorp 
  ”   

Fakta om Trafikken på Sydvej

Uanset hvor mange gange støjen fra den tiltagende trafik på Sydvej er nævnt overfor det nuværende byrådsflertal, har det været meget svært at få ørenlyd(!).

Du kan f.eks. finde beslutningerne fra byrådsbehandling af sagen den 22.juni 09 via www.htk.dk/byraad/Dagsordener _og _referater.aspx, hvor sag 18 fortæller:

.idet Sydvej som tidligere besluttet indgår i den igangsatte støjkortlægning i kommunen og idet Sydvej indgår som en af de veje, hvor behovet for støjdæmpende asfalt vurderes.

Socialdemokraterne går ikke ind for, at Sydvej ombygges til en 4-sporsvej på noget tidspunkt!

Find referat af Trafikmødet på Torstorpskolen den 26.april 2008, hvor dette var fremme - via www.svend-erik.nu/148.html og på www.svend-erik.nu/147.html

Lige nu har borgmesteren så lovet, at der skal støjdæmpes – dog kun på betingelse af, at byrådet tillader et større erhvervsbyggeri vest for Halland Boulevard; ingen ved hvorfor de to emner bliver kædet sammen!

Socialdemokraterne har tidligere foreslået følgende: Ved Halland Boulevard foreslås, at der foretages støjmålinger til kortlægning af problemerne som baggrund for forslag til beslutninger, der kan minimere nuværende og ikke mindst fremtidige støjgener.

Ved vurdering af mulige løsninger indgår stillingtagen til støjskærme og anlæg med støjdæmpende asfalt m.v.

Det gælder selvfølgelig hele vejen langs Sønderby og Vesterby.

Det er dermed også noget af det, kommunevalget drejer sig om.

Fakta om Erhvervsbyggeri vest for Halland Boulevard

Denne sag var nr. 24 på byrådsmødet i juni, hvor socialdemokraternes ændringsforslag blev nedstemt, medens B, C, O og V fik vedtaget forslag om:

  • Der gives mulighed for, at bebyggelsen opføres med en facadehøjde på maks. 10 meter. Administrationsbygninger kan under alle omstændigheder opføres i tre fulde etager.

  • Administrationsbygninger kan placeres med facade langs Halland Boulevard, såfremt det ved skyggediagram og sigtelinier kan godtgøres, at det ikke giver skygge gener for beboerne i Torstorp

I sagen indgik også følgende oplysning: NCC har desuden fremsendt en trafikprognose, der anslår den afledte trafikmængde på hverdage til ca. 300 lastbilture og 3.350 andre bilture.

Tilbage i august 2008 gav den kommunale administration ellers udtryk for følgende: Det er administrationens vurdering, at den gældende planlægning, hvor området blandt andet ikke kan anvendes til egentlige transportvirksomheder, er velbegrundet, og at planlægningen ikke bør underkendes for at tilgodese en konkret virksomhed. Hensynet til den nærtliggende boligbebyggelse er i den eksisterende planlægning vægtet højt, og bør fortsat vægtes med samme tyngde. Der er desuden risiko for, at fragtmandsvirksomheden vil give anledning til problemer i forhold til forøget vejstøj og en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området. Det anbefales derfor at give afslag på den foreliggende ansøgning.

Se også indsigelserne fra borgerne i Torstorp Vesterby og Østerby her:

www.svend-erik.nu/164.html - siden er der stillet flere spørgsmål ud fra disse indsigelser – find svarene på www.svend-erik.nu/187.html.

Beslutningen om godkendelse eller ej af byrådsflertallets forslag til en ny og mere omfattende lokalplan afventer nu, at byrådet træffer endelig beslutning.
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk