Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen


Byggeriet vest for Halland Boulevard

Byggeriet vest for Halland Boulevard giver baggrund for mange spørgsmål – og senest er der på baggrund af borgernes indsigelser stillet følgende spørgsmål – og givet svar:
Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2543291
Spørgsmål fra: Socialdemokratiet
Dato:12-10-2009
Spørgsmål:
Socialdemokraterne ønske svar på nedenstående spørgsmål forbindelse med lokalplan 2.25.1

1. Kræver det et tillæg til kommuneplan 2006, hvis Høje-Taastrup Kommune tillader en bygningshøjde på 10 meter?
2. Kan Høje-Taastrup anvende § 3, stk. 2 i miljøvurderingsloven, når det både drejer sig om
kommuneplan og lokalplanforslag?
3. Kan man forbyde tung trafik på Sydvej fra Halland Boulevard og ned til Hveen Boulevard, kun kørsel fra transportcenteret

Svar:
miljøvurderingsloven

1. Ja – da Byrådet godkendte forslag til lokalplan 2.25.1 godkendte man samtidig forslag til tillæg
nr. 18 til Kommuneplan 2006
2. Ja, - kommunen kan anvende bestemmelserne i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer,
§3 stk. 2., i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan, idet disse planer
miljøvurderingsloven
blot skal screenes.
3. Nej – det er administrationens vurdering, at de overordnede myndigheder og politiet ikke vil
godkende en hel eller delvis lukning af en del af Sydvej for tung trafik

Besvaret af:
Klaus T. Møller
Dato:
13-10-2009

Byrådets partier vil selvfølgelig lade disse svar indgå i det videre arbejde før der skal træffes endelige beslutninger om der skal ske en væsentlig udvidelse – eller om man fortsat skal holde fast i den tidligere vedtagne lokalplan for området.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk