Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen


Et enigt byråd kræver nu 
indkørslerne åbnet til CITY 2!

Så er referatet fra byrådsmødet den 20.oktober tilgængeligt på nettet med den helt afgørende vedtagelse om krav om genåbning af de lukkede indkørsler - på baggrund af denne sagsfremstilling:
Tillægsreferat 20-10-2009(Byrådet)

2. Status for forhandling om udvikling af arealerne ved City 2
Ikke mindst beslutningerne fra Teknisk udvalg - og senere fra Økonomiudvalg og byråd fortæller om den helt igennem grundlæggende uenighed der herskede indtil sidste øjeblik på byrådsmødet.
Uanset dette er der grund til at være tilfreds med det pres, der nu omsider kan lægges på City 2´s ejere i fremtiden!

Sagstype.: Teknisk Udvalg I  - Sagsid.:1428141 -- Dok.nr.:2529630 - Åben sag
2. Status for forhandling om udvikling af arealerne ved City 2


Ekstraordinært
Sagsfremstilling:
Byrådet vedtog i februar 2007 en principbeslutning om trafikomlægning ved CITY 2. Planen er at samle kørebanerne på boulevarderne til almindelige dobbeltrettede vejbaner og udnytte de overskydende vejarealer til byudvikling. Dette har primært tre formål:
- en betydelig forbedring af trafiksikkerheden,
- en betydelig forbedring af tilgængeligheden for gående og cyklende mellem Høje Taastrup By
og stationen og City 2.
- at skabe intensitet og byliv i Høje Taastrup By.

Kommunen og Danica Pension (DP), der ejer CITY 2, indgik i juni 2007 en aftale om at etapedele projektet. Aftalen forudsatte, at DP betalte omkostningerne til anlæg af første etape, mod at de ved et efterfølgende køb af arealer til byggeri kunne modregne omkostningerne, til den endelige løsning. Kommunen betingede sig endvidere retten til at forlange indkørslerne fra Skåne Boulevard og Blekinge Boulevard genåbnet, hvis salget og dermed udviklingen af vejarealerne ikke blev realiseret ved salg til DP.

Første etape blev realiseret med virkning fra oktober 2007. DP og kommunen gennemførte i de følgende ca. 2 år en række drøftelser og undersøgelser med henblik på at tilvejebringe et aftalegrundlag om realisering af anden etape af omlægningen og det samlede byudviklingsprojekt.
I foråret 2009 kunne der imidlertid konstateres en forøgelse af trafikuheld i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade. Derfor rettede kommunen henvendelse til DP, dels med henblik på så hurtigt som muligt at få etableret en lysregulering i dette kryds, og dels med henblik på at indgå en bindende aftale med tidsplan for gennemførelse af det samlede projekt.

Der blev herefter i juni 2009 indgået en aftale med DP om, at de afholder udgifterne til etablering af lysregulering i krydset på samme økonomiske betingelser som ved etape 1. Det blev endvidere aftalt, at der senest med udgangen af september måned skulle foreligge et aftalegrundlag for gennemførelse af det samlede projekt. En aftale, der efterfølgende kunne forelægges Byrådet og DP´s bestyrelse ved møder i oktober 2009.

Det må nu konstateres, at det ikke har været muligt at indgå den ønskede aftale. DP har tilkendegivet, at de ikke ser sig i stand til at gennemføre aftalen, idet de ikke finder den nuværende markedssituation gunstig for et så stort udviklingsprojekt som det foreliggende.
En følge heraf er, at DP ikke ønsker at forestå etablering af lysregulering i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavsgade.

Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt de lukkede indkørsler til City 2 fra hhv. Skåne og Blekinge Boulevarder skal genåbnes.

Økonomi:
Ingen i denne sag
Retsgrundlag:
Aftaleretlige forhold.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Der udsendes pressemeddelelse

Vurdering:
Der skal træffes beslutning mellem tre alternative muligheder:
1)Indkørslerne fra Skåne og Blekinge Boulevarder forbliver lukkede.
2)Indkørslen fra Skåne Boulevard kræves genåbnet.
3) Indkørslerne fra Skåne og Blekinge Boulevarder kræves genåbnet.
Lukningen af indkørslen fra Skåne Boulevard til City 2 har medvirket til, at trafikmængden i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade er steget væsentligt. Antallet af trafikuheld i krydset er som følge heraf steget væsentligt. En genåbning af indkørslen fra Skåne Boulevard vil kunne reducere dette problem, men antageligt ikke løse det.

Lukningen af indkørslen fra Blekinge Boulevard til City 2 har ligeledes medvirket til, at trafikmængden i krydset med Carl Gustavs Gade er steget. Krydset er dog blevet signalreguleret, og uheldsantallet er meget lavt, endda på et mindre niveau end der statistisk set burde forekomme.
Administrationen vurderer, at der kan være en trafikal fordel ved en genåbning af indkørslen fra Skåne Boulevard til CITY 2, og at kommunen derfor bør kræve denne indkørsel genåbnet.
Administrationen vurderer, at der ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering ikke er fordele ved en genåbning af indkørslen fra Blekinge Boulevard til CITY 2. En genåbning vil reducere omvejskørslen, men det er administrationens vurdering, at dette forhold ikke er tungtvejende nok til at forlange indkørslen genåbnet.

Andre relevante dokumenter:
Dagsorden med titlen "Omlægning af vejene omkring CITY 2" dok. nr. 1472555.
Aftale med CITY 2 dok. nr. 1883260.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at indkørslen fra Skåne Boulevard til City 2 kræves genåbnet.
Teknisk Udvalg 20-10-2009 (ekstraordinært møde sag 1)

Anbefales, idet både Skåne og Blekinge Boulevarder kræves genåbnet, og A ønsker følgende tilføjelse:
At der skal skabes sikre veje omkring CITY 2
At målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade, hvorfor der etableres fodgængerovergang og opsættes lysregulering her
At stiadgangene fra /til Torstorp sikres og der anlægges cykel - og gangsti fra Nørreby, Torstorp
At kommunen kræver de to tidligere indkørsler fra h.h.v. Blekinge og Skåne Boulevarder genåbnet straks.
Økonomiudvalget 20-10-2009 (ekstraordinært møde sag 1)

Udvalget anbefaler, at både Skåne og Blekinge Boulevarder kræves genåbnet og at der skal skabes sikre veje omkring CITY 2, at målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade, hvorfor der etableres fodgængerovergang og opsættes lysregulering her og at stiadgangene fra /til Torstorp sikres og der anlægges cykel - og gangsti fra Nørreby, Torstorp
Byrådet 20-10-2009

Godkendt.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk