Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoSocialdemokraternes 10 indsatser
mod ungdomskriminalitet og bandedannelse
Til behandling på byrådsmødet den 20. oktober 2009

Det er desværre ikke første gang byrådet i Høje-Taastrup Kommune må beskæftige sig med problemer i kommunen vedrørende ungdomskriminalitet og bandedannelse. Tilbage i 1999 konstateredes tilsvarende problemer. Dengang, hvor der sad en socialdemokrat i borgmesterstolen, nedsatte byrådet i september 1999 en tværpolitisk ad hoc følgegruppe; den såkaldte KRIM-gruppe. Der er gode erfaringer at hente fra denne gruppes arbejde, som også kan bruges i den nuværende situation, og som derfor er vægtet i den følgende plan.

Vi vil ikke i nærværende sammenhæng dvæle ved årsagerne til den nuværende situation eller de "utilpassede" unge, som er årsagen hertil. Det er tidligere beskrevet og drøftet i byrådet. Blot skal det konstateres, at indsatserne retter sig mod såvel unge under 15 år, unge mellem 15 og 18 år og ældre unge samt forældre. Der er, alene lovgivningsmæssigt, selvfølgelig forskel på, hvordan de forskellige grupper skal og kan tackles.

Byrådet har for mere end 10 år siden taget stilling til kravene til de borgere og tilflyttere, som ønsker at bo i kommunen. Byrådet fastlagde dengang nedennævnte politik, som også er gældende i dag:
-Alle skal kunne tale og forstå dansk
-Alle skal kunne være selvhjulpne og selvforsørgende
-Alle skal indgå i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning
Det står lysende klart, at denne politik ikke kan stå alene. Dels fordi, kravene åbenbart ikke er slået igennem i den berørte gruppe, og dels fordi, der for denne gruppes vedkommende er behov for langt mere håndfaste og opfølgende tiltag.

Målet med indsatserne skal være at skabe tryghed for almindelige borgere, og at få ændret gruppens adfærd, så de på sigt kan blive almindelige samfundsborgere. Men indsatserne skal også gælde de unge, som fremover måtte være på vej ud i en uacceptabel adfærd. Der er således tale om varige indsatser, som der kan skrues op eller ned for afhængig af behov.
Byrådet forelægges forslag til afsættelse af de nødvendige midler til gennemførelse af handlingsplanen.

De konkrete forslag
Der er 10 indsatsområder opdelt under fem overskrifter:
1. Samarbejde
· Samarbejdet mellem myndighederne og andre oprustes
2. Konsekvens
· Indberetning til relevante myndigheder og politi
· Sociale sanktioner samt mandsopdækning
· Daginstitutioner og skoler
· Andre foranstaltninger
3. Forældreansvar
· Krav
· Samarbejde, støtte og terapi
4. Tryghed
· Belysning
· Overvågning
5. Nærpoliti
· Flere betjente og mere præventivt opsøgende arbejde

Samarbejde
Der er mange interessenter i spil, når det handler om at komme uvæsenet til livs. Udover den kommunale myndigheds forskellige afdelinger (børne- og ungeområdet, folke- og ungdomsskole, daginstitutioner, klubber, folkeregister osv.), kan f.eks. nævnes idræts- og andre fritidsorganisationer, SSP-samarbejdet, beboerforeninger, boligselskaber, forældreorganisationer (også Natteravne m.fl.), Kulturteam, indvandrerklubber, integrationsrådet, politiet og nærpolitiet, SKAT. Listen er ikke udtømmende. Hver enhed kan i forskellige situationer bidrage med indsatser - og ofte er indsatser afhængige af modtagelsen af en viden fra en eller flere af de andre medvirkende.
Første opgave bliver derfor at få samlet repræsentanter fra disse enheder i en organisatorisk hensigtsmæssig struktur, så de kan udveksle erfaringer, trække på hinandens viden og udvikle initiativer. Alt selvfølgelig med skyldig hensyntagen til de begrænsninger, som lovgivningen måtte sætte, men med pligt til at melde til byrådet, hvis begrænsningerne forhindrer iværksættelse af fornødne tiltag.

Dette samarbejdsforum samler, registrerer og koordinerer informationer mhp. iværksættelse af de initiativer, som lovgivningen giver mulighed for. I første omgang vil det handle om at få et overblik over hvem, målgruppen består af.

Konsekvens
Når en ung indenfor målgruppen kommer i kontakt med en myndighed, organisation eller anden enhed meldes dette straks til det nedsatte samarbejdsforum, herunder med oplysning om hvilke initiativer der er blevet eller vil blive taget. Samarbejdsforummet sikrer nødvendig videregivelse af oplysninger og koordinering af yderligere indsatser.
Når forvaltningen bliver bekendt med en ung fra målgruppen, har den pligt til straks at iværksætte de mulige, nødvendige og effektive foranstaltninger overfor den unge. Målet er, at der effektivt tages hånd om den unge, dennes forældre og om muligt nærmeste familie og netværk. Tvangsanbringelse udenfor hjemmet af unge under 18 år skal overvejes som sanktion og hjælpeforanstaltning. For alle i målgruppen overvejes sociale sanktioner. Samtidig opstilles en plan for den unge (og familien), der viser en vej ud af den løbebane, som den unge enten er i eller er på vej ud i.
Forvaltningen foranstalter i samarbejde med samarbejdsforummet en form for "mandsopdækning" af den unge. De yngste har behov for såvel vejledning, støtte, konsekvenspædagogik og alternativer til den nuværende tilværelse - ofte i samråd med familien.
Ligeledes skal daginstitutioner og skoler være meget mere opmærksomme på børn og unge, som udvikler en i nærværende relation uhensigtsmæssig, truende eller kriminel adfærd. Der skal ske en konsekvent opfølgning i dagligdagen fra pædagogers og læreres side. Byrådet skal være parat til at bakke disse indsatser op.
I nogle tilfælde må der (op)findes helt nye veje for at "nå" den unge. Et eksempel på dette kan være inddragelse af politiet mhp fængselsdom eller inddragelse af SKAT mhp afdækning af skattemæssige udeståender. Men der kan også være tale om utraditionelle initiativer, som vil hjælpe den unge på rette vej.

Forældreansvar
Det skal kraftigt tydeliggøres for forældre for unge under 18 år, at ansvaret for "den unge" først og fremmest er forældrenes, og at disse også står til ansvar for, hvad den unge "kommer ud i". Bor familien til leje, kan der f.eks. være tale om sanktioner i h.t. lejelovgivningen.
For at tydeliggøre forældreansvaret kan det være nødvendigt at indgå "kontrakter" med både forældre og den unge. For unge over 18 år, der stadig bor hjemme, gælder tilsvarende vilkår. For unge over 18 år, som ikke længere bor hjemme, må forældre, øvrig familie og evt. "ansvarligt" netværk involveres i det omfang, det kan lade sig gøre.
De familiemæssige relationer og netværket omkring den unge skal tilbydes - i nogle tilfælde skal det være et krav - støtte og terapi. I det omfang det er muligt, skal der forsøges et tæt samarbejde omkring den unges situation og fremtid.

Tryghed
Borgerne skal informeres om de generelle initiativer og afklaringer, som opnås hen ad vejen. Lukkethed kan medvirke til øget utryghed.
Samtidig med en intensiv indsats rettet mod de utilpassede unge er det vigtigt, at borgerne oplever andre initiativer, som føles tryghedsgivende. Med små midler kan der skabes øget tryghed; f.eks. ved at sørge for øget belysning på "de mørke pletter" på gader og veje samt grønne områder.
Endvidere kan der skabes tryghed gennem en (øget) TV-overvågning i de områder, hvor der er størst risiko for at blive konfronteret med "uheldige" elementer.

Nærpoliti
Nærpolitiet i Høje-Taastrup er stort set ikke eksisterende. Der er et kæmpe behov for, at politiet er langt mere synligt i dagligdagen, og at betjentene hver dag færdes i de områder, hvor målgruppen befinder sig. Politiet skal ikke kun løse egentlige politimæssige opgaver, men også indgå i arbejdet med de enkelte unge.
SSP-arbejdet kan få det tiltrængte løft, hvis politiet kan engagere sig i det omfang, der er behov for. Det er der tidligere gode erfaringer med fra Tingbjerg-området i Københavns Kommune (projektet fik en pris herfor af Det Kriminalpræventive Råd).

Derfor skal bemandingen af nærpolitiet opgraderes i en grad, så opgaverne kan løses. Og de øgede ressourcer skal allokeres til denne særlige opgave. Borgmesteren og de politiske partier i byrådet skal også her træde i karakter, og løbe politidirektøren og de berørte ministre og partier på dørene for at få den nødvendige opbakning hertil.

På vegne af A-gruppen
Thomas BakSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk