Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen


Ad hoc - Krim-gruppen: Danmark er ikke på fribillet længere! -

baggrunde, beslutninger og holdninger - ajourført: 21.oktober 2001 / Opsamling: oktober 2009
 - Af Svend-Erik Hermansen tidligere byrådsmedlem.

- formand for den politiske ad hoc følgegruppe til Høje-Tåstrup kommunes kriminalitetsforebyggende arbejde

Dette notat indeholder en opdateret baggrund for gruppens arbejde og omtale af arbejdet aktuelt opsamlet, herunder især omtale af igangværende forebyggende og konkrete aktiviteter og planer.

Materialet er rettet såvel mod initiativerne overfor utilpassede unge som ikke mindst mod den befolkning, som gerne skulle have gavn af beslutningerne.

Der er ikke tale om en direkte afskrift af beslutningerne i udvalget, hvorfor enkelte af formuleringerne kan have en mere eller mindre subjektiv karakter!

Det er stedse vigtigt, at de beslutninger og de udtalelser, som fremkommer også på dette område afspejler den virkelighed, som eksisterer - hverken mere eller mindre….

Byrådets politik er generelt: Alle skal kunne tale og forstå dansk, skal kunne være selvhjulpne og selvforsørgende og indgå i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning.

Baggrund……………………………side 1 - 2

Aktiviteter og beslutninger m.v. …..side 2 - 10

Holdninger…………………………..side 10 - 13

Konklusioner og statistik………….. side 13

Byrådet nedsatte i september 1999 ad hoc følgegruppen (KRIM-gruppen) med 9 politikere (fra A, C, F, M, O og V) som følge af tiltagende alvorlige problemer med især unge utilpassede indvandrere. Gruppens virksomhed er forlænget til udgangen af valgperioden i 2001.

Formålet med KRIM-gruppen er at give mulighed for en bred dialog på tværs af de politiske udvalg for at kunne udbygge forståelsen og grundlaget for kommunens politik på området.
Som sekretariat er udpeget Børne - og Kulturforvaltningen.

For at opnå størst og især hurtigst mulig effekt af arbejdet er direktørerne fra Børn & Kultur og Social, ligesom medarbejdere fra disse områder og Bolig og Arbejdsmarked, tilknyttet gruppen.

Formålet med KRIM-gruppen er at give mulighed for en bred dialog på tværs af de politiske udvalg for at kunne udbygge forståelsen og grundlaget for kommunens politik på området.

Som sekretariat er udpeget Børne - og Kulturforvaltningen.

For at opnå størst og især hurtigst mulig effekt af arbejdet er direktørerne fra Børn & Kultur og Social, ligesom medarbejdere fra disse områder og Bolig og Arbejdsmarked, tilknyttet gruppen.

Gruppen indstiller sine vedtagelser til konkret udførelse og beslutning i udvalgene og i byrådet.

Krim-gruppen benytter i vid udstrækning bistand og oplysning fra medarbejdere og ledere, der har det daglige direkte ansvar; f.eks. har ledere m.fl. fra de mange aktiviteter og projekter mulighed for at orientere i dybden om projektindhold, problemstillinger og ideer m.v., ligesom f.eks. relevante samarbejdspartnere som beboerrådgivere og idrætsforeninger m.fl. har adgang til at drøfte problemstillinger og forslag.

Ad hoc gruppen kan følge op konkret på hver eneste hændelse og kan lokalt igangsætte omgående initiativer og undersøgelser på tværs af kendte strukturer f.eks. i samarbejde med politiet.

Samtidig kan der træffes beslutninger af mere principiel karakter som baggrund og støtte for sagsbehandlingen og beslutningerne i udvalg og i byråd.

Baggrunden for gruppens nedsættelse i eftersommeren 1999 var et allerede langt synderegister hos et mindre antal unge utilpassede indvandrere:

Gruppen har haft travlt siden, idet der desværre fortsat er en del uhensigtsmæssige hændelser:

- planlagte, bevidste og koordinerede provokationer

Desværre kan det konstateres, at mange af problemerne har sit udgangspunkt i manglende voksenkontakt….især i forhold til drengene.

Integrationsrådetlokalt har en væsentlig og alvorlig opgave med at bringe alle på omgangshøjde - ikke mindst af hensyn til de store grupper af indvandrere, der klarer sig fortrinligt i Danmark. Og Danmark er jo et åbent og tolerant samfund, som blot ikke vil acceptere vold og trusler som en del af hverdagen.

Især den tyrkiske forældregeneration er tilfreds med de mange initiativer, som Høje-Tåstrup kommune har iværksat for at dæmme op for de utilpassede unge; holdning og handling må følges ad er deres klare budskab.

Danmark er ikke på fribillet længere: Alle har et ansvar - og har pligt til at udøve dette ansvar!

Af handlingsplanen fra Rådet for etniske minoriteter (januar 2001) fremgår bl.a. følgende:

Det danske samfund skal give mulighed for lige behandling af alle borgere uanset etnisk oprindelse…Etniske minoriteter skal samtidig gøre sig klar til at forstå og kvalificere sig til at blive en del af det danske samfund…

Høje-Tåstrup kommune er i øvrigt ikke præget af kriminalitet i større omfang end andre større bysamfund og med de mange løsninger baseret på konkret kortlægning, der er gang i for øjeblikket, er det ved at lykkes at få væsentlige mærkbare forbedringer på området.

KRIM-Gruppens uddybede beslutninger/indstillinger/opfølgninger/arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaverne omfatter såvel emner, som er startet i Krim-gruppen, som emner, der stammer fra andre områder, men som alene af koordineringsmæssige årsager indgår i arbejdet her også.

Se også den officielle protokol til sin tid fremlagt som meddelelsessag ved udvalgsmøderne i bl.a. Boligsocialt udvalg (Bou), Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget (AE), Socialudvalget (Soc) og i Undervisnings - og Kulturudvalget (Uku). Næste møde i ad hoc gruppen: 14.11.2001

Sammenfattende er indsatsen aktuelt baseret på løsningerefter en kortlægning af problemernes omfang og indhold. Og der er faktisk meget, der lykkes for øjeblikket på trods af enkelte udfald!

Mange forskellige love og bestemmelser på mange områder skal bruges aktivt - og kun helt umulige situationer giver anledning til fornyede henvendelser til regering og Folketing.

Især det forebyggende arbejde på såvel kort som langt sigt er meget vigtigt i respekt for behovet for at bringe uheldige episoder til ophør med omgående virkning.

1. Hvor der ikke er udvist kriminel adfærd.

2. Hvor børn og unge har været på kant med loven og / eller har været udsat for omsorgssvigt.

3. Unge der har begået "let" kriminalitet - og som dermed er i risikogruppen.

4. Unge der har begået meget grov kriminalitet og som er svært belastede.

Der er i disse år en del unge, der er umulige at nå med de kendte tilbud.

Også derfor må det hilses velkommen med disse særlige tilbud med karakter af direkte, hur-

tig, mærkbar og effektiv konsekvens, hvor samfundet klargør at grænsen for længst er nået.

En del af vore problemer kan nu løses til gavn for såvel den unge som lokalsamfundet.

Dagklubben i TUG har ikke været lukket.

TUG-aftenklubberne (juniorklubben for 12 - 15-årige samt ungdomsklubben for 15 - 18-årige) er åbnet successivt efter en vurdering af mulighederne for tilpasning og ændring af tilbudet i området - også i sammenhæng med andre ungdomstilbud. Her undersøges også mulighederne for etablering af en Hockeybane samt mulighederne for oprettelse af indvandrermålrettet spejderaktivitet. Mulighederne for større inddragelse af ideer fra unge på området undersøges løbende. I marts 2001 er der åbnet op for Go-Cart-aktiviteter om søndagen.

Medarbejderne skal i højere grad kunne støtte hinanden i det daglige arbejde også ud fra at der skal tilføres flere ressourcer.

Aktuelt arbejdes der med kampagne for fælles opfattelse af ånd og indhold i konsekvenspædagogikken samt omkring fælles opfattelse af behovet for anmeldelser af overgreb og det at undgå bekymring for konsekvenser af anmeldelser.

Visitering af børn og unge vil fremover bl.a. indebære tæt kontakt med forældrene, ligesom daglig indgangskontrol i TUG bliver en naturlig del af arbejdet. (uku)

Andre tiltag m.v., hvor Krim-gruppen ikke er direkte inddraget:

Holdninger fra udvalgsformanden:

Generelt ses også tendenser hos dele af indvandrergrupperne til at fravælge, isolere og udskille sig fra det danske samfund - vel bedst fortalt via følgende ordveksling en eftermiddag i Hedehusene mellem den danske og den tyrkiske mand i køen i supermarkedet: Danskeren: Det er ikke så godt med urolighederne i Vollsmose? Tyrkeren: Hvad mener du? Hvad er Vollsmose?

Og det viser sig så, at tyrkeren alene kigger på de mange tyrkiske kanaler i ghettoen - og aldrig ser dansk fjernsyn eller i øvrigt følger de danske avisnyheder på trods af mange år i Danmark.

Så er det klart for alle, at det er meget svært med integrationen og dermed ikke mindst svært med ansvarligheden overfor samfundet.

At leve i det såkaldte parallelsamfund er for enkelte familier mere reglen end undtagelsen.

Fravalget af dansk levevis på godt og ondt foregår også på anden vis:

Fra andre steder, hvor der bor mange indvandrere, ser vi mere og mere polarisering med især de unge normløse utilpassede drenge og mænd:

Begrebet utilpasset dækker dog over mere og andet end blot kriminel adfærd. Der er mange gange også tale om unge med store følelsesmæssige og sociale problemer.

Om der er tale om bander, når 5 - 15 unge angriber og truer et offer, en fest, en politipatrulje, en brandbil i udrykning eller trænger ind i en lejlighed, strides de lærde om i disse måneder. Måske er ordet grupper eller flokke ligeså godt anvendt, men uhensigtsmæssigt er det under alle omstændigheder!

Kriminologen Flemming Balvig mener, at man for at kunne kalde den såkaldte "Risiko-Ungdom" således, er der 3 forudsætninger som skal opfyldes:

  1. Den unge dropper ud af skolen, kommer ikke i fritidsklubberne, samles i det frie rum og udvikler en gadeorienteret livsstil.

  2. Den unge har det dårligt med familien og bruger derfor megen tid sammen med kammeraterne i det offentlige rum.

  3. At færdes i det offentlige rum kræver flere penge til fester og nydelsesmidler.

Samtidig diskuteres, om der er tale om kriminalitet eller bare tale om at opføre sig alment uopdragent. Det er egentlig lidt lige meget sålænge mennesker med rette føler sig truet eller ubehagelig til mode som følge af uhensigtsmæssig og provokerende optræden.

Politiet udtaler dog, at bander af unge indvandrere er et voksende problem.

Der er ingen tvivl om, at hele gadebandeproblematikken med kriminalitet og uorden begået af børn og unge optager alle aldersgrupper i det danske samfund meget: forældre er bange for at sende deres børn og unge i byen fredag og lørdag, unge er bange for at gå i byen eller til fest, hvor uinviterede kan risikere at møde op, og ældre er bange for at gå ud om aftenen i mørke, hvor der er risiko for at møde disse grupper.

Fornemmelsen af utryghed har en tendens til at stige uanset om der gøres noget ved problemerne eller ej; også derfor er det vigtigt med korrekte oplysninger uanset karakteren af disse.

En forudsætning for at komme problemerne til livs er nøjagtig at kende såvel omfang som indhold og karakter. Og her skal man selvfølgelig passe på med unuancerede og usande påstande, men man må modsætningsvis ikke skjule, når der er problemer uanset hvor ubehageligt det nu engang ser ud på tryk, lyder i radioen eller fremtræder på TV.

Det må være slut med ikke at kunne færdes nogenlunde sikkert på gader og stræder uanset hvor i Danmark!

Det er helt uacceptabelt, at unge danske og unge indvandrere ikke kan holde fester og more sig uden frygt for indtrængen af uvedkommende og uinviterede.

Ingen kan være tjent med, at indvandrerunge driver rundt og skaber frygt og rædsel på skoler og i mange kvarterer samt ved mange samlingssteder i byerne og i boligområderne.

Man kan aktuelt tale om et stort tab af den såkaldte velfærdstid en del steder i kommunen hos mange borgere: børn, unge og voksne, idet man ikke har det godt, når man udsættes for frygt.

På længere sigt må og skal der tages fat ganske omgående:

Enkelte nydanske forældres helt åbenlyse svigt i opdragelsen kan ikke forsvares længere med forklaringer om anden social tilgang eller med anden kultur.

Debatten om der alene er tale om et socialt betonet problem eller om der alene er tale om et mere kulturelt betonet problem strides mange kloge hoveder om i disse år. Faktum er, at der sker en masse hændelser af mere eller mindre uhensigtsmæssig art; hændelser som intet samfund hverken kan eller må acceptere uanset om årsagen skal findes socialt eller kulturelt - eller midt imellem.

Mange indvandrere har været her gennem flere generationer og har klart både set og hørt noget om de helt enkle og basale krav, der er til omgang mellem hinanden i Danmark.

Opdragelse af børn og unge er helt nødvendig uanset etnisk oprindelse!

Og nogle af spørgsmålene til såvel indvandrerforældre som danske forældre kunne passende være: "Hvad har du lært dit barn om det at være aktiv og medlevende i det område og det land man formodes at skulle være i og leve i gennem det meste af tilværelsen?"

Et andet spørgsmål til forældre er, om man er nogenlunde klar over, hvad der foregår i fritiden især hen på de små timer omkring tilgang til stoffer, trusler, slagsmål og andet uvæsen?

"Har du opdraget dit barn til at være selvstændig, ansvarlig og opsøgende overfor nyt samt ikke mindst at være tolerant overfor andre?

Sørger du for at børn og unge møder (vel)forberedte til undervisningen?"

Disse spørgsmål og budskaber til alle forældre må siges helt klart og tydeligt overalt i samfundet uanset om det drejer sig om dig eller mig, om myndighederne, om naboen eller om tillidsmanden eller om hvem som helst.

Enhver indvandrer i Danmark må nu bringes til at forstå det danske samfunds grundlæggende holdninger, værdier og normer og dermed medvirke til at holde den unge i normalsystemet.

Det normskred, som vi i disse år er vidne til, må og skal stoppes.

Ansvaret kan ikke alene pålægges sociale myndigheder, politiet eller alle andre længere. Man må og skal selv tage fat, herunder bringe sig i en situation så man forstår den danske model for kultur, tilværelse og samvær. Alle må og skal lære at afkode det samfund, som man er en del af alene i kraft af, at man har valgt dette sted på jorden til det sted man vil bo, leve og arbejde i.

Også af hensyn til mulighederne for det meget store flertal af indvandrere, der som danskerne ønsker at leve i fredelig sameksistens i det daglige med de forskelligheder, der altid vil være og som altid har været - og som alle i øvrigt respekterer uden problemer.

--------

Konklusionen er fortsat, at vi ikke under nogen omstændigheder vil acceptere forhold som kriminalitet og uopdragenhed af denne karakter fra nogen befolkningsgruppe: Derfor skal der gribes ind på alle mulige og nærmest umulige måder ganske omgående! Sigtet er stedse, at kunne give de unge - og omgivelserne - en god fremtid i Danmark.

Den normale kendte danske pragmatiske dialogkultur må i givet fald i en periode ændres i nødvendigt omfang overfor målgruppen.

Der er nemlig ingen "overgangsregler" når man vil bo og leve sin tilværelse i Danmark…..

Her er der også et hensyn at tage til den faldende folkelige opbakning til at hjælpe flygtninge og andre i nød.

På trods af en meget bred enighed om målene kan det ikke skjules, at der i byrådet er vidt forskellige holdninger til udmøntningen - og omtalen - af løsninger på dette område, hvorfor jeg efterhånden også en gang imellem anvender følgende sætning, når emnet om utilpassede unge indvandrere er på dagsordenen: "Det er ikke sikkert, man tager fejl, selvom man er ene om at have ret!"

Krim-gruppen skal primært anvendes til at opsamle erfaringer / evalueringer og koordinere indsatsen i forhold til en meget hurtig mulighed for kontante reaktioner og konsekvente handlinger.

Høje - Tåstrup kommune har 45.972 indbyggere, hvoraf 6.417 har indvandrer - og flygtningebaggrund incl. efterkommere. Ud af ca. 5.545 børn i folkeskolen er ca. 21.2 % tosprogede.
Indenfor 6 - 24 års-intervallet er der 2169 børn og unge og heraf ca. ½-delen drenge.
Høje-Tåstrup kommune har den 7.største andel af såkaldt tosprogede elever i folkeskolen.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk