Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen /

Svend-Erik Hermansen


Sagstype- Byrådet-Sagsid..:2534432 - Dok.nr:2534445 - Åben sag

1. Særlig indsats - Taastrupgård - etablering af politisk styregruppe

Sagsfremstilling:

Med henvisning til den nye viden om problemer og udfordringer i Taastrupgård-bebyggelsen, herunder ikke mindst, at unge helt ned til 14-15 år er involveret i, hvad der kan opfattes som kriminelle miljøer, er der behov for en samlet politisk situationsvurdering, analyse af handlemuligheder og ikke mindst iværksættelse af konkrete handlinger til afhjælpning af situationen.

Den nye viden er fremkommet dels på baggrund af henvendelse til kommunen fra en gruppe unge i bebyggelsen og dels via Berlingske Tidendes omtale og artikler.

Den forstærkede indsats skal baseres på de hidtidige erfaringer med arbejdet i boligbebyggelsen, både i forhold til den enkelte borger og den boligsociale indsats. Endvidere skal både politiets arbejde og kommunens sociale, integrations- og arbejdsmarkedsmæssige viden fortsat være grundlaget.

En forstærket indsats skal desuden bygge på viden fra andre boligområder i andre danske byer og byområder på landsplan. Der søges samarbejde med andre byer og Kommunernes Landsforening.

En fornyet og forstærket opgavevaretagelse, ud over de aktiviteter der er indeholdt i Helhedsplanen i samarbejde med boligselskabet AKB, skal tilrettelægges og koordineres, så der sikres sammenhæng og helhed i såvel den politiske som den ledelsesmæssige og den faglige indsats. Helhedsplanen skal revurderes både i forhold til formål, indhold, aktiviteter, organisering og tidsplan.

Kommunens opgaver i forhold til Taastrupgård-bebyggelsen er fordelt på i hvert fald 4 udvalg:

- Børne- og Ungdomsudvalget

- Boligsocialt Udvalg

- Social- og Sundhedsudvalget

- Arbejdsmarkedsudvalget

Det foreslås, at der i medfør af § 17,stk.4 i den kommunale styrelseslov nedsættes et rådgivende udvalg, der med reference til Økonomiudvalget og Byrådet får til opgave:

· at koordinere det politiske og administrative ledelsesarbejde, herunder

· tage initiativ til udrednings- og analyseopgaver,

· opstille tids - og handlingsplaner for den samlede indsats,

· sikre koordination med øvrige samarbejdspartnere,

· fremlægge forslag til nye initiativer der kan iværksættes på kort og lang sigt

· stille forslag om evt. ændret organisering af indsats og samarbejde

· tilrettelægge relevant og nødvendig kommunikation og

· at håndtere samarbejdet med pressen

Udvalget sammensættes med udgangspunkt i Økonomiudvalgets sammensætning, hvorved alle politiske partier og de relevante udvalgsformænd er repræsenteret.

Udvalget har borgmesteren som formand.

Udvalget får tilknyttet en administrativ gruppe med kommunaldirektøren som formand.

Udvalget kan indkalde repræsentanter fra politi, boligselskab og øvrige samarbejdspartnere til drøftelse i udvalget.

Udvalget har funktionsperiode til udgangen af denne valgperiode, idet udvalgets funktion vil indgå i Byrådets konstituerende møde 08.12.2009.

Økonomi:
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:
Den kommunale styrelseslov og Byrådets beslutning

Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.

Information:
Ingen bemærkninger.

Vurdering:
Ingen yderligere bemærkninger.

Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.

Indstilling:
Administrationen indstiller,

1. at der i medfør af § 17,stk.4 i den kommunale styrelseslov nedsættes et rådgivende udvalg, der med reference til Økonomiudvalget og Byrådet får til opgave:

· at koordinere det politiske og administrative ledelsesarbejde, herunder

· tage initiativ til udrednings- og analyseopgaver,

· opstille tids - og handlingsplaner for den samlede indsats,

· sikre koordination med øvrige samarbejdspartnere

· fremlægge forslag til nye initiativer der kan iværksættes på kort og lang sigt

· stille forslag om evt. ændret organisering af indsats og samarbejde

· tilrettelægge relevant og nødvendig kommunikation og

· at håndtere samarbejdet med pressen

2. at udvalget sammensættes med udgangspunkt i Økonomiudvalgets sammensætning, hvorved alle politiske partier og de relevante udvalgsformænd er repræsenteret.

3. at udvalget har borgmesteren som formand.

4. At udvalget får tilknyttet en administrativ gruppe med kommunaldirektøren som formand.

Byrådet 06-10-2009

Byrådet godkendte indstillingen med den tilføjelse, at udvalget også skal analysere samarbejdet med øvrige samarbejdspartnere, herunder boligselskaber og skat.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk