Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo

BBBBB

Indsigelser mod:Lokalplanforslag 2.25.1 

- Kommuneplantillæg nr. 18

Nedenstående oversigt over indsigelser mod de foreliggende planer.

Indsigelser er fra:

Vesterby Ejerlaug (27 boliger)

A/B Torstorp Nørreby I (41 boliger)

Morelhaven II (42 boliger)

Morelhaven III (57 boliger)

A/B Vesterhegnet (23 boliger)

G/F Vestervang (22 boliger)

A/B Birkebakken I (28 boliger)

A/B Birkebakken II (32 boliger)

Sønderby Ejerlaug (79 boliger)

I alt 351 boliger i Torstorp

samt

G/F Torstorp (v/ formand Benny Gustavsen)

Bilag:

Rapport udarbejdet af COWI A/S, 4 sider.

Lokalplanforslag 2.25.1:

Side

Afsnit

Tekst

Indsigelse





3

8

Af hensyn til den samlede trafikbelastning på det omgivende vejnet og støjbelastning af det nærliggende boligområde skal det tilstræbes, at det ikke bliver de mest trafiktunge virksomheder eller forurenende, der placerer sig i området

Det skal ikke alene tilstræbes men være et krav i planen. Kommuneplan og krav i miljøloven skal overholdes og efterleves både hvad angår støv, støj, forurening, mv.





4

1

NCC vurderer ud fra en rapport udarbejdet af Rambøll Nyvig, at området fuldt udbygget på hverdage vil aflede en trafikmængde på ca. 300 lastbilture og 3.350 andre bilture.

Det er en kraftig forøgelse af den nuværende belastning.

Ud fra det samlede antal køretøjer på 3.650 biler giver det 150 biler i timen fordelt på 24 timer, men jo 365 biler i timen fordelt på en "normal arbejdsdag" på ca. 10 timer. Det er 6 pr. minut..!

Hvad er sanktionsmulighederne hvis de tager grueligt fejl og antallet af tunge køretøjer bliver ex. 1.000..?

Hvad er belastningen i weekender.?

Har man taget højde for at Copenhagen Markets også er på vej til området.?

Regulering af trafikken på Sydvej ønskes så tunge køretøjer tvinges til at benytte den dertil anlagte ring 5 og IKKE Sydvej

4

5

Der skal ved områdets anvendelse og byggeriets udformning tages hensyn til beliggenheden op til boligområdet Torstorp, samt at bebyggelsen vil være synlig fra de overordnede veje, Halland Boulevard og Sydvej. Bl.a. skal der etableres afstands- og beplantningsbælter mod Halland Boulevard og Sydvej. Desuden skal det tilstræbes, at administrationsbygninger placeres, så de bliver synlige frem for mere kedelige lager- og produktionshaller

Igen skal det ikke kun tilstræbes, men være et krav.

Beplantningsbælter, ja tak, men ikke med små tændstik-lignende træer og buske der først ligner noget om 10 år.





4

6

Området skal sikres en grøn karakter bl.a. ved anlæg af en "bypark" mellem Bredebjergstien og Højager, grønne områder langs Bredebjergstien samt et større sammenhængende grønt område i områdets nordlige del bl.a. omfattende den eksisterende sø og et beskyttet jorddige

Rigtig gode intentioner, men det er rigtig svært at få øje på i bilag 4 hvor ex. Byparken er medtaget i planerne.

Tankerne stammer jo fra pt. gældende lokalplan 2.25 og bør fastholdes så ikke det hele bliver plantet til med grimme lagerbygninger.





5

1

Lokalplanen giver mulighed for etablering af virksomheder primært til fremstillings- og lagervirksomheder og transportrelaterede virksomheder med tilhørende administration, dog ikke egentlige transportvirksomheder. Der må ikke i området etableres virksomheder, der er kategoriseret som mere end klasse 4 virksomheder i Miljøstyrelsens Håndbog om Miljø- og Planlægning. Som udgangspunkt er klasse 4 virksomheder baseret på, at der skal være mindst 100 meter til nærmeste boligområde.

Hvor er garantien for at vi ikke får samme situation igen som da GLS etablerede sig i området som jo bestemt er en transporttung virksomhed.?

Dette byggeri er jo ulovlig opført og burde slet ikke ligge hvor det gør.

Klasse 4 er alt for højt så tæt på boligområdet.

Der er mindre end de krævede 100 meter til nærmeste boligområde.

Vi forventer at man skærper dette krav til klasse 2.

Se endvidere vedlagte rapport fra COWI.





5

4

Der gives mulighed for, at bebyggelsen opføres med en facadehøjde på maks. 10 meter. Administrationsbygninger kan opføres i 3 fulde etager. Andelen af etagearealet til administrationen skal udgøre mindre end 40% for den enkelte virksomhed

Højden er jo en ændring ift. gældende lokalplan på 8,5 m.

Kræver samtidig at tillæg nr. 18 til kommuneplan 2006 godkendes uden bemærkninger.

Det skal sikres at uanset bygningshøjden angivet i meter eller etager ikke giver gener til boligområdet i form af manglende aftensol.





5

6

Kontor og administration skal fortrinsvis placeres ud mod adgangsvejen eller de omgivende veje, og hvis det er muligt ud mod Halland Boulevard, for at få området til at syne mere spændende udefra.

Skal placeres ud mod Halland Boulevard og ikke kun "fortrinsvis" og "hvis det er muligt"





5

10

Langs Halland Boulevard og Sydvej etableres et 15 m bredt beplantningsbælte, der beplantes med danske træer (og) buske så indblikket skærmes hele året.

På side 15, § 13, stk. 6, og i screeningsskemaet på side 6 nederst under "samlede bemærkninger" er samme bælte kun angivet til 10 meter. Vi ønsker at de 15 m fastholdes.

Og ikke så små træer og buske at det tager 15 år at komme op og syne af noget.





7

7

Rammebestemmelserne giver mulighed for at bygninger til administration kan opføres i tre etager, mens den øvrige bebyggelse ikke må have en facadehøjde på mere end 8,5 meter. Lokalplanen giver mulighed for en facadehøjde på op til 10 meter. Det er derfor en forudsætning for vedtagelsen af lokalplanen, at der er vedtaget et tillæg til kommuneplanen, der muliggør den højere facade.

Se under indsigelser til side 5, afsnit 4.





7

8

Lokalplan 2.25.1 afløser lokalplan 2.25 for det omfattende område. Lokalplan 2.25 er en rammelokalplan, der bl.a. fastlægger den overordnede infrastruktur for området. Det anføres i lokalplan 2.25, at udbygning indenfor lokalplan 2.25.1's område forudsætter udarbejdelse af ny detaillokalplan. En del af området er i lokalplan 2.25 udlagt til "offentlige formål, regnvandsbassin". Der er desuden udlagt et område til "fælles grønt område" og "park".

Se under indsigelser til side 4, afsnit 6.

Det virker mere som om bilag 4 går ud på at det hele skal overbygges med store lagerhaller uden at der er taget hensyn til helheden.

Aftrapning af erhvervsområdet mod boligområdet er meget svær at få øje på med det foreliggende forslag i bilag 4.





7

12

Lokalplanområdet er beliggende dels i byzone og dels i landzone. landzoneområderne overføres til byzone i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 2.25.1

Kategoriseringen "landzone" fremgår af kommuneplanen og kan ikke bare uden videre ændres til byzone. Forudsætter godkendelse af kommuneplantillæg.

Se endvidere vedlagte rapport fra COWI.





8

4

Området er af Miljøstyrelsen udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser. Det indebærer, at det ved placering af aktiviteter og anlæg skal sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet.

Modstridende mod teksten på side 3, afsnit 8, hvor det kun skal tilstræbes at det ikke er de mest forurenende virksomheder der etablerer sig i området.





8

6

Kommunen har foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet.

I vedhæftede screeningsskema til lokalplanforslaget, bilag 6, vurderer kommunen selv på side 3, at der vil være store støj-gener med negativ påvirkning.

Vi står derfor uforstående over for at der ikke udarbejdes en miljøplan for området og dets kommende anvendelse. Vi mener det er et lovkrav og der derfor skal udarbejdes en plan.

Såfremt der ikke udarbejdes en miljøplan må vi forudsætte at alle relevante punkter ift. gældende miljølovgivning overholdes.

Dette er bl.a. præciseret i lokalplanforslaget side 8 sidste afsnit, men dog kun for støj fra trafik.

Se endvidere vedlagte rapport fra COWI.





8

8

Udbygningen indgår i kommunens trafikplanlægning og forsyningsplanlægning m.m., og selv om den noget forøgede bygningshøjde må formodes at ville medføre bl.a. mere trafik, vurderes dette kun at være af mindre betydning.

Hvordan ser kommunens trafikplanlægning ud.?


Der bør foretages en grundigere undersøgelse af det nuværende niveau og ikke mindst det fremtidige, så man allerede nu kan forebygge kommende problemer.

Hvad med kommende belastning af meget tung og kraftig trafik fra Copenhagen Markets.?

Skal der ex. lysreguleres for overhovedet at kunne komme ud på Sydvej fra Bohus Boulevard, Halland Boulevard og Sønderby Allé.?

Vi anbefaler generelt en trafikal omlægning af den tunge trafik via Ring 5. Se også side 4, afsnit 1.





8

9

Den planlagte anvendelse omfatter ikke specielt støjende aktiviteter eller anden forurening

Direkte modsigelse ift. screeningsskemaet hvor der er angivet store støj-gener med negativ påvirkning.

Hvad der kan opføres på området skal være klart og præcist beskrevet og ikke som tilfældet er nu.





10

2

Lokalplanens formål er at fastlægge de fysiske rammer for et erhvervsområde med virksomheder til fremstillings- og lagervirksomheder og transportrelaterede virksomheder

Ifølge kommuneplanen fra 2006 er der på kort 3.2.2: "Arealanvendelse Høje Taastrup By", angivet med lyseblå farve at det omtalte område kan anvendes til "lettere fremstillingsvirksomhed" og ikke hverken transportrelaterede eller egentlige transportvirksomheder.





11

1

§4, stk.1 (delområde E):

Området udlægges til fremstillings- og lagervirksomheder og transportrelaterede virksomheder, men ikke egentlige transportvirksomheder

Samme indsigelser som tidligere angivet vedr. dette emne.





11

2

§4, stk. 2 (delområde E):

Der må ikke etableres virksomheder indenfor området, der er kategoriseret som mere end klasse 4 virksomheder i Miljøstyrelsens Håndbog om Miljø- og Planlægning fra 2004.

Som tidligere anført max. klasse 2 for dette område.





11

5

§4, stk. 5 (delområde G):

Området udlægges til fælles opholdsareal og friarealer - "bypark"

Det bliver ikke mere synligt i det fremlagte forslag, bilag 4, jo flere gange det bliver gentaget.

11

9

§5, stk. 1:

Grunde må ikke udstykkes under 3000 m2.

På side 5, afsnit 2, står der, at der vil kunne udstykkes erhvervsgrunde med et samlet areal på 140.000 m2. Så efterlader det muligheden for at rigtig mange virksomheder kan etablere sig med så lille en opdeling af grundstykkerne. Dette bør hæves betragteligt.





12

2

§6, stk. 4:

Centralt i området anlægges en øst/vest gående gang-cykelsti. Stien skal forbinde stien i Torstorp med Bredebjergstien. I princippet som vist på kortbilag 3.

Der skal i den forbindelse også tages højde for at den eksisterende sti fra Torstorp i dag slutter ved et træ-hegn ved volden rundt om Torstorp og derfor skal forlænges ud til Halland Boulevard for at give mening.

Hvordan er det tænkt at man skal komme over Halland Boulevard.?





12

12

§8, stk. 1.3 (delområde E):

Bebyggelsen kan opføres med en facadehøjde på op til 10 meter. Administrationsbygninger kan dog opføres i 3 fulde etager.

Som tidligere nævnt SKAL det fastlægges ved skyggediagrammer at der ikke er gener forbundet med højden på bygningerne inden byggestart.





13

1

§8, stk. 1.4 (delområde E):

Bebyggelse må ikke opføres med en sådan højde eller placering, at der falder slagskygger på opholdsarealer i boligbebyggelsen Torstorp i perioden marts - oktober i tidsrummet 16.00 - 18.00. Dette dokumenteres ved udarbejdelse af skyggediagram for det ansøgte byggeri.

Hvorfor er perioden begrænset.?

Skal være gældende hele året alle døgnets 24 timer.





13

3

§8, st. 1.6 (delområde E):

Kontor og administration skal fortrinsvis placeres mod adgangsvejen eller de omgivende veje, og hvis muligt ud mod Halland Boulevard.

Det bør fastholdes og præciseres at administrationsbygninger for arealer ud mod Halland Boulevard skal placeres ud mod denne og ikke "fortrinsvis" og "hvis muligt".





13

5

§8, stk. 1.8 (delområde E):

Enkelte bygningsdele som indgangspartier, teknikrum m.v. kan have en højde over terræn på op til 12 meter.

NEJ. Gældende lokalplan og kommuneplan siger 8,5 meter for dette område.





13

9

§8, stk. 2.3 (byggelinjer):

Langs Halland Boulevard: 35 m fra vejskel

Byggelinjen skal ændres når virksomhedsklassificeringen ændres fra 4 til 2





14

4

§10, stk. 5:

Tage må ikke gives større hældning end 25˚

Det skal sikres ved skyggediagrammer at der ikke forekommer problemer for de nærmeste beboere uanset om det er skygger fra bygninger eller tage.

14

6

§10, st. 7:

Bebyggelsen skal så vidt muligt placeres og udformes, så den virker afskærmende for støj fra aktiviteter i lokalplanområdet.

Hvorfor ikke bare tilsikre at der ikke opføres støjende aktiviteter så der ikke skal skrives den ene gummiparagraf efter den anden som er uklar og upræcis.





15

9

§13, stk. 6 (delområde E):

Mod Sydvej og Halland Boulevard udlægges et 10 meter bredt beplantningsbælte.

Modstrid ift. side 5, afsnit 10, hvor der er angivet 15 meter.

De 15 meter fastholdes.





17

12

§18, stk. 2:

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §19 og20)

Hvis der søges dispensation vil vi kræve at blive direkte underrettet uanset hvad dispensationen omhandler.

Og vel at mærke inden der træffes en beslutning i kommunalt regi.





18


Ændringsforslag fra S samt mindretalsudtalelse fra SF.

De emner fra S/SF der er benævnt burde undersøges nærmere inden den endelige plan vedtages i Byrådet. Det er gode og relevante forslag der bør undersøges nærmere.







Bilag 4:

Bebyggelseseksempel, rejst plan

Virker alt for massivt og bestemt ikke som en nedtrapning af industriområdet hen mod boligområdet.

Hvis det er udtryk for en max. bebyggelsesprocent på 60 skal denne nedsættes.

Ingen tung trafik på øst-siden af bygningerne mod boligområdet.

"Byparken" savnes på tegningen.







Screeningsskema, notat

Som tidligere bemærket skal det undersøges nærmere hvilke tiltag der skal iværksættes for at imødekomme den store støv- og støjbelastning der forventes i området.

Dette ved en miljøplan og ikke kun en screening.

Skygger fra bygninger må ikke forekomme på noget tidspunkt af året i nærmeste boligområde.


I de samlede bemærkninger sidst i skemaet noteres jo alle de negative påvirkninger det nye område vil påføre.

Alligevel vælger man ikke at foretage sig yderligere hvilket er stærkt kritisabelt.


Se endvidere vedlagte rapport fra COWI.


Kommuneplantillæg nr. 18


Side

Afsnit

Tekst

Indsigelse

1

3

Området anvendes til erhvervsformål, fremstillings- og lagervirksomheder og transportrelaterede virksomheder, men ikke egentlige transportvirksomheder

Hvilket ikke er korrekt.

GLS der ligger i området må siges at være en transportrelateret virksomhed og burde derfor ikke ligge hvor den gør.

Er der sket fejl ved etableringen af GLS er der jo ingen garantier for at det ikke også sker inden for det nye lokalplanområde.





1

5

Området ligger delvist i byzone og delvist i landzone. Landzonearealerne føres i byzone med vedtagelse af lokalplan for området

Ændring af zonestatus fra land til by vil betyde at der ændres radikalt på støjgrænseværdierne for området.

Landzone er støjfølsomt område.

Endnu en årsag til at der skal udarbejdes en miljøplan for området.

Se endvidere vedlagte rapport fra COWI





1

6

Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 60 for den enkelte parcel

Hvis kortbilag 4 er en indikator for dette forhold bør procenten nedsættes så intensiteten ikke bliver så voldsom for området.





1

7 + 8

Administrationsbebyggelse kan opføres i op til 3 etager.

I den øvrige bebyggelse med facadehøjden ikke overstige 12 meter vest for Bredebjergstien og 10 meter øst for Bredebjergstien.

Skygger fra bygninger må ikke forekomme på noget tidspunkt af året i det nærmeste boligområde.





1

11

Der skal etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte langs Bohus Boulevard og Halland Boulevard samt langs Sydvej.

Mod Halland Boulevard skal dette bælte være 15 meter bredt iht. lokalplanforslag 2.25.1, side 5, afsnit 10.





1

12

I området udlægges et grønt område fælles for området samt et regnvandsbassin.

Grønt område præciseres til Bypark iht. lokalplanforslag 2.25.1, side 4, afsnit 6.






For at summere ovenstående kan det sammenfattes som følger:

 • Virksomhedsklassificering ændres fra klasse 4 til klasse

 • Skyggediagrammer skal verificere at der ikke opstår problemer for nærmeste naboer i Torstorp døgnets 24 timer, 365 dage om året uanset om højden på bygningerne er 8,5 meter, 10 meter eller 3 etager.

 • Der skal udarbejdes en Miljøplan for området.

Se vedlagte rapport fra COWI.

 • Tung trafik føres til og fra området via Ring 5, så der ikke skal laves nødløsninger på Sydvej som kompensation for beboerne.

 • Byggeriet og de virksomheder der vil etablere sig i området overholder gældende miljølovgivning i skel, så det ikke er nødvendigt med støjdæmpende foranstaltninger hverken i form af volde, hegn, støjdæmpende asfalt eller lignende.

 • Ingen tilkørselsramper, parkering eller anden tung transport på østsiden af området ud mod Halland Boulevard og boligområdet Torstorp.

 • Administrationsbygninger skal orienteres ud mod Halland Boulevard.

 • Aftrapning af bygningernes intensitet fra industriområdet mod Torstorp og ikke en optrapning ift. bilag 4.

 • Etablering af "bypark" i området fastholdes.

  Indsigelser underskrevet af nedenstående personer på vegne af de respektive foreninger:

___________________ __________________

Thomas Iversen Dan Sørensen

Vesterby Ejerlaug Sønderby Grundejerlaug

___________________ __________________

Anne Vilmann Thomas Krath Madsen

A/B Torstorp Nørreby I Morelhaven II

___________________ __________________

Anne Hedegaard Jesper Hatting

Morelhaven III A/B Vesterhegnet

___________________ __________________

John Dyvendal Claus Florman Larsen

G/F Vestervang A/B Birkebakken 1

___________________ ___________________

Christian Nielsen Benny Gustavsen

& Knud Rosenløv Torstorp Grundejerforening

A/B Birkebakken 2



Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk