Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoArbejde til borgere med handicap - der er masser af muligheder!
 • af Svend-Erik Hermansen, formand for LBR -


  Høje-Taastrup Kommunes Lokale Beskæftigelses Råd

LBR har udarbejdet en kortlægning og analyse af kommunens arbejde med - og samarbejde om - den arbejdsmarkedsrettede indsats for borgere med fysiske og psykiske handicap.

Undersøgelsen inkluderer desuden resultaterne af en kvantitativ kortlægning af volumen og karakteristika for gruppen. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Jobcenter Høje-Taastrup og Analysefirmaet DISCUS,

LBR har ønsket at kortlægge arbejdet med og samarbejdet om den arbejdsmarkedsrettede indsats for borgere med fysiske såvel som psykiske handicap, og på baggrund af denne kortlægning, at udarbejde forslag til at sikre målgruppens muligheder for en koordineret og kompetent indsats i fremtiden.

Find materialet via www.lbr.htk.dk med rapporten: "Bedre jobmuligheder for borgere med handicap i Høje-Taastrup Kommune"- februar 2009 - forelagt og tiltrådt af LBR på rådsmødet i maj 2009.

montagevirksomhed

Her er undersøgelsens vigtigste resultater:

Koordineret samarbejde om handicapindsatsen

 • Et af flere opdrag i undersøgelsen har været at udforske mulighederne for og potentialet i et øget samarbejde mellem jobcenter, arbejdsmarkedets parter og lokale handicaporganisationer. Repræsentanter fra disse niveauer har derfor været interviewet i undersøgelsen om deres syn på perspektiverne i dette. I den sammenhæng er det væsentligt at understrege, at der fra alle sider er en umiddelbar positiv indstilling til et øget samarbejde, men samtidig en klar udmelding om, at initiativet må komme fra Jobcentret, som har det retlige ansvar for og ekspertisen i arbejdsmarkedsindsatsen. Det rummelige arbejdsmarked kan dog ikke skabes af Jobcentret alene, men må notorisk være en fælles samfundsopgave. 
 • Holdninger til og viden om personer med funktionsnedsættelse i samfundet generelt er ifølge interviewede repræsentanter for handicaporganisationer fortsat den største barriere for, at personer med handicap opnår øget erhvervsdeltagelse. Virksomhederne (forstået som ledere, tillidsvalgte og medarbejdere) er som interessentgruppe central i den forstand, at hvis ikke det lykkes at ændre holdninger og handlingsmønstre her, er ændringer i holdninger og handlingsmønstre hos den øvrige befolkning uden større betydning. 
 • Medarbejderne i jobcentret oplever især udfordringer med den arbejdsmarkedsrettede indsats for personer med psykiske handicap samt for personer med mere komplekse problemstillinger, hvor også sociale problemstillinger er en barriere for deltagelse på arbejdsmarkedet. I arbejdet med disse målgrupper udgør kommunale kontaktpersoner i socialforvaltningen og socialpsykiatrien væsentlige samarbejdspartnere.

Brug af de handicapkompenserende ordninger

 • Bevillingen af handicapkompenserende ordninger administreres af et team af medarbejdere i Job og Helbred i Høje-Taastrup Jobcenter. Disse medarbejdere holder informationsmøder om ordninger for medarbejdere i andre afdelinger i jobcentret. En interviewet borger, der har haft behov for tilkendelse af hjælpemiddel/ arbejdspladsindregning undervejs i sin ansættelse, oplever, at kendskabet til administrationen af ordningen er meget ulige fordelt på medarbejderne i jobcentret. Samtidig viser jobcentrets kortlægning, at der er rum for, at ordningerne kommer endnu mere i anvendelse.
 • Interviewede arbejdsgivere og repræsentanter for DA og LO peger på, at mange virksomheder og tillidsvalgte ikke har særligt godt/eller slet ikke har kendskab til de handicapkompenserende ordninger.

Fastholdelse og indslusning af handicappede i erhverv

 • Medarbejdere i jobcentret oplever især udfordringer med den arbejdsmarkedsrettede indsats for personer med psykosociale handicap samt for personer med dobbeltdiagnoser (sammensætning af fysiske, psykiske og sociale problemstillinger). I den forbindelse efterspørges redskaber og ordninger, der i højere grad støtter borgerens udvikling af sociale kompetencer og bidrager til, at borgeren også fungerer uden for arbejdstiden. 
 • Samtidig er der en oplevelse hos medarbejdere og ledere i jobcentret af, at den faglige ballast ifht. de tunge målgrupper er ulige fordelt på medarbejderne i jobcentret som helhed, og der efterspørges mere specialviden på området. Der er således et behov for at højne fagligheden i jobcentret som helhed, når det gælder håndteringen af afklaring, optræning og fastholdelse af /jobformidling til personer med psykosociale handicap og dobbeltdiagnoser (sammensætning af fysiske, psykiske og sociale problemstillinger). 
 • En borger med fysisk handicap ansat i fleksjob oplever, at indslusning i fleksjob håndteres meget kompetent og sikkert af jobcentrets medarbejdere, Derimod opleves det af samme borger, at fleksjobformidlingen til personer, der allerede er i et fleksjob, men ønsker at søge nye udfordringer, ikke prioriteres.

Arbejdsmarkedsrettet indsats for førtidspensionister

 • Der er 1.993 borgere på førtidspension i Høje-Taastrup Kommune. Undersøgelser i andre kommuner viser, at der er et skjult arbejdskraftpotentiale i gruppen. Lovgivningen i 2008 har forbedret mulighederne for, at førtidspensionister tilkendt pension efter de "gamle regler" kan arbejde ved siden af pensionen. Der er pt. 63 borgere i skånejob i Høje-Taastrup Kommune.

Konklusioner - også ud fra behandlingen af rapporten i LBR- maj 09:

 • Rådet ønskede oplysning om jobcentrets indsats var blevet justeret efter rapportens udgivelse: Jobcenterchef Dorthe Nielsen forklarede at jobcentret i høj grad bruger handicapkompenserende ordninger, primært til borgere med fysisk handicap. Ikke alle jobcentrets 100 medarbejdere har indgående kendskab til området, men der er specialister på området primært i afdelingen Job og Helbred. Her er også en nøglemedarbejder med kontakt til den nationale specialfunktion.
 • Rådet udtrykte at det var en god rapport, der dog formidler samme viden som Regeringens pjece. Rapporten giver grundlag for at arbejde videre med kvalificeringen af handicapindsatsen, både i jobcentret, i de faglige organisationer og i virksomhederne. 
 • Erna Christensen (DH) foreslog jobcentret at benytte VISO "Den nationale videns og specialrådgivningsorganisation". VISO tilbyder gratis specialrådgivning til bl.a. borgere og kommuner på social- og specialundervisningsområdet, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. 
 • LBR vil efterfølgende følge op på konklusionerne for at påse, at der sker noget aktivt på dette væsentlige område, hvor handicappede også får mulighed for en betydelig bedre tilværelse ved at kunne være med på arbejdsmarkedet. 
 • Der er for mig ingen tvivl om, at såvel Jobcenter som virksomheder kan blive meget bedre til at skaffe adgang til flere handicappede på lokale arbejdspladser; her vil bl.a. tillidsrepræsentanterne kunne udøve en stor indsats. 
 • Et interessant aspekt i rapporten er den påpegede sammenhæng mellem de forskellige handicapformer, hvor helhedstilgangen (psykisk, social og fysisk) måske til tider bliver overset - og dermed bliver anvendt som en usynlig barriere for at komme videre. Det skal vi have brudt op på, hvorfor også det kommunale system må på banen her. 
 • I den kommende Beskæftigelsesplan 2010 vil der blive sat fokus på emnet: Beskrivelse af indsatsen på handicapområdet. 
 • Det er mit håb, at også Handicaprådet på et tidspunkt vil behandle rapporten og konklusionerne herfra, ligesom materialet også skal oversendes til det kommunale Arbejdsmarkedsudvalg og til Social - og Sundhedsudvalget. 
 • Mulighederne for i højere grad at tilbyde førtidspensionister skånejobs med udgangspunkt i rapportens beskrivelser og lovgivningen bør have et stærkere fokus i det kommunale system. 
 • Uanset aktuelle krisetider vil der igen blive stort behov for at få mange flere mennesker på arbejdsmarkedet - og med mulighederne beskrevet her, kan alle allerede begynde at gøre noget aktivt i den situation!

SEH/28.juli 09


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk