Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 22 juni 2009
Svend-Erik Hermansen


Læs seneste artikler:Trafik på Sydvej, Manglende kørselsadgang til CITY 2 og Erhvervsbyggeri vest for Halland Boulevard!

Svar på uddybende spørgsmål om manglende adgange til CITY 2
Grundlaget for indhold, muligheder og fremtid omkring adgangen til City 2 har været noget usikkert efter den særdeles mangelfuldt oplyste baggrund i forbindelse med byrådsbeslutningerne i februar 2007 og nu senest den 22.juni 2009.

Derfor er der stillet flere spørgsmål:

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2436311
Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
02-07-2009

Spørgsmål:
Om ud - og indkørsler ved CITY 2 m.v. samt om sagsbehandlingen 2007 - 09 og manglende inddragelse af Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget i juni 2009.

De skiftende besvarelser på mit spørgsmål 4 fra 1.juli 2009:
4. Hvad er forskellen på beslutningen refereret i dagsordensteksten på Teknisk Udvalgs møde den 6.februar 2007 - sag 1 på tillægsreferat samt Byrådsmødet 20.februar 2007 - sag 19 og Teknisk Udvalgs møde den 22.juni 2009 specielt f.s.va. etablering af signalreguleringen i krydset Skåne Boulevard / Carl Gustafs Gade?

hhv. kl. 14.18 og kl. 16.46 den 2.juli 2009, giver anledning til tvivl, hvorfor der i den forbindelse stilles følgende supplerende spørgsmål:
1. Bilaget til sag 19 på byrådsmødet den 20.februar 2007 (benævnt "Vedr. sag nr.19") indeholdt uden forbehold angivelse af en signalregulering ved Skåne Boulevard / Carl Gustafs Gade, ligesom sagsfremstillingen alene omtalte "nye signalanlæg"
- og ikke som angivet i svaret i dag kl. 16.46, at det var i takt med omlægningerne af Boulevarderne, at det var forudsat, at der skal etableres lysregulering.
På den baggrund ønskes en nærmere dokumentation - gerne i form af udleveret yderligere uddybende bilag til byrådet, som måske ikke fremgår af sagsfremstillingen.

2. Sagen har også været genstand for en juridisk bedømmelse i notat af 11.juni 2008 til byrådet udarbejdet af Byrådscentret, hvor der er søgt en fortolkning på dele af problemstillingerne ud fra et brev af 13.juni 2007. Af hensyn til en nødvendig afklaring af, hvad der er forhandlet om og dermed også givet tilsagn om, udbedes en kopi af dette brev fra Steen & Strøm.

3. Forud for den politiske behandling i Teknisk Udvalg og i Byrådet i februar 2007 er der afholdt møder med City 2, som baggrund for fremlæggelsen af en sag for politikerne
- referat af disse møder udbedes på baggrund af den nu rejste tvivl på baggrund af dagens divergerende /meget forskellige svar på spørgsmål 4 af 1.juli 2009.

Svar:
1) Det er beklageligt, at forsøget på at præcisere og tydeliggøre besvarelsen af spørgsmål 4, har givet anledning til tvivl om, hvorvidt der er givet forskellig besvarelse/oplysninger. Det er der ikke
- de to besvarelser tager begge udgangspunkt i de forudsætninger der lå til grund for den principsag som Byrådet behandlede den 20. februar 2007.

Den 20. februar 2007 behandlede Byrådet et forslag til omlægning af vejene omkring City 2. Omlægningen skulle bl.a. bestå af en nedlæggelse af Blekinge og Skåne Boulevarder, som egentlige Boulevarder. I takt med omlægningen af Boulevarderne er det forudsat at der skal etableres lysregulering af Boulevardernes tilslutninger til hhv. Hveen Boulevard og Carl Gustavsgade, samt lysregulering ved den nordlige indkørsel til City 2 fra Carl Gustavsgade. Dette ses bl.a. af den principskitse (dokument 1493509), der lå som bilag til Byrådets behandling af sagen den 20. februar 2007. Af denne skitse ses, at der etableres lysregulering, når Boulevarderne ER sammenlagt (ellers skulle der være markeret "dobbelt" anlæg ved hver krydsning). Hvis man etablerer lysregulering før Boulevarderne samles, vil den ene halvdel af lysreguleringen - på den del af kørebanen der efterfølgende nedlægges - blive overflødig. Det vil ud fra en økonomisk betragtning ikke være fornuftigt, med mindre trafiksikkerhedsmæssige vurderinger tilsiger noget andet. Under alle omstændigheder, vil det være kommunen, der skal afholde udgiften til etablering af lysreguleringerne.
Den omlægning der er foretaget indtil nu, er en delvis omlægning af Blekinge Boulevard, hvorfor der er etableret lysregulering i krydset Blekinge Boulevard/Carl Gustavsgade samt ved den nordlige indkørsel til City 2 fra Carl Gustavsgade.
Da Skåne Boulevard endnu ikke er omlagt - hverken helt eller delvist - er der ikke etableret lysregulering i denne Boulevards tilslutning til Carl Gustavsgade og Hveen Boulevard.

Da kommunen imidlertid i foråret 2009, kunne konstatere at der var sket en forøgelse af trafikuheld i Carl Gustavsgades tilslutning til Skåne Boulevard, rettede kommunen henvendelse til ejeren af City 2, dels med henblik på så hurtigt som muligt at få etableret en lysregulering af dette kryds, og dels med henblik på at indgå en bindende aftale med en tidsplan for gennemførelsen af det samlede projekt med omlægning af Boulevarderne.

Der blev herefter den 19. juni 2009 indgået en aftale med ejeren af City 2, der bl.a. forudsætter, at City2 afholder udgiften til etablering af lysregulering i dette kryds. Såfremt der efterfølgende indgås aftale om køb/salg af de byggeretter der frigøres ved en efterfølgende omlægning af Boulevarderne, godtgøres City2 for den del af udgiften, der er medgået til den permanente del af lysreguleringen.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at kommunen i denne omgang, ikke har ønsket/ krævet etablering af lysregulering af Skåne Boulevards tilslutning til Hveen Boulevard, idet der ikke er konstateret trafiksikkerhedsmæssige problemer her, der kan begrunde et sådan ønske/ krav. Lysregulering i dette kryds vil således først blive etableret i forbindelse med omlægning af Boulevarden.

2) Brevet fra Steen og Strøm af 13. juni 2007 har dokument nummer: 1883260 Det fortrolige notat af 11. juni 2008 om forståelsen og rækkevidden af indholdet i brev af 13.juni 2007 fra City 2 angående tilkørsel har dokument nummer: 2027484

3) Efter en del søgning i den elektroniske journal, har det ikke været muligt at finde eventuelle referater.

Besvaret, Dato:
06-07-2009

Sagen følges op på dette grundlag, som desværre ikke i denne omgang åbner for indkørslerne til City 2!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk