Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 1.juni 2007
Svend-Erik Hermansen


Svar på spørgsmål om manglende adgange til CITY 2.

Så kom der svar på spørgsmålene om møderne med City 2 om de seneste aftaler om (manglende) adgange til City 2.
Her kan det konstateres, at formanden for Teknisk Udvalg på trods af sin påstand om deltagelse i disse møder i Lokalavisen 23.6. slet ikke var med…..
Men han har da åbenbart godkendt forhandlingsresultatet efter anvisning fra borgmesteren forud for byrådsmødet.
Ærgerligt, at magtbryndens folk efterhånden tager for givet, at intet fornuftigt skal kunne besluttes af de 21 medlemmer af byrådet.

Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2434465
Spørgsmål fra:
Svend-Erik Hermansen
Dato:
01-07-2009
Spørgsmål:

1. Mødet mellem Høje-Taastrup Kommune og Danica (?) den 28.maj 2009 om trafikforholdene ved City 2 kom med oplæg til de efterfølgende beslutninger,
som byrådsmedlemmerne blev præsenteret for ved kommunaldirektørens udsendelse af sagsfremstilling til møde i Teknisk Udvalg 22.juni, fredag den
19.juni 2009 om eftermiddagen - kl. 16.36.

Hvad er årsagen til, at oplysningerne om og fra mødet den 28.maj ikke indgik i sagsbehandlingen til mødet i Teknisk Udvalg 10.juni, hvor sag 5 netop
havde dette emne specielt på dagsordenen?

2. Mødet mellem Høje-Taastrup Kommune og Danica (?) den 28.maj 2009 om trafikforholdene ved City 2 kom med oplæg til de efterfølgende beslutninger,
som byrådsmedlemmerne blev præsenteret for ved kommunaldirektørens udsendelse af sagsfremstilling til møde i Teknisk Udvalg 22. juni, fredag den 19.juni 2009 om eftermiddagen - kl. 1636.

Hvad er årsagen til, at oplysningerne om og fra mødet den 28.maj ikke indgik i sagsbehandlingen til mødet i Økonomiudvalget 16.juni, hvor sag 16 netop havde dette emne specielt på dagsordenen?

3. Hvilke byrådsmedlemmer - udover borgmesteren - har været vidende om resultaterne fra mødet den 28.maj forud for fredag eftermiddag kl. 1636 -
den 19.juni?

4. Hvad er forskellen på beslutningen refereret i dagsordensteksten på Teknisk Udvalgs møde den 6.februar 2007 - sag 1 på tillægsreferat samt Byrådsmødet 20.februar 2007 - sag 19 og Teknisk Udvalgs møde den 22.juni 2009 specielt f.s.va. etablering af signalreguleringen i krydset Skåne Boulevard / Carl Gustafs Gade?

5. Er der foretaget beregninger af trafiktætheden / trafikbelastningen, når der etableres trafiklys i krydset nævnt under spørgsmål 4 - samtidig med at indkørslen til City 2 fra Skåne Boulevard fortsat skal være lukket?

Svar:
1) Aftalen mellem City2/DANICA og kommunen blev først færdigforhandlet fredag den 19 juni. 2009.

2) Aftalen mellem City2/DANICA og kommunen blev først færdigforhandlet fredag den 19. juni 2009.

3) Formanden for teknisk udvalg har løbende været inddraget i at fastlægge forhandlingsmandatet, og han fik forelagt forhandlingsresultatet til godkendelse fredag den 19. juni 2009.

Svaret den 2.juli 2009 kl. 14.18 lød:
4) beslutningen den 20.februar 2007 indeholdt nyetablering af lysregulering i krydset Blekinge Boulevard/Carl Gustafsgade samt justeringer af de eksisterende lysreguleringer - men IKKE etablering af lysregulering i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustafsgade

Og svaret den 2.juni 2009 kl. 16.46lød:
4) Den 20. februar 2007 behandlede Byrådet et forslag til omlægning af vejene omkring City 2. Omlægningen skulle bla. bestå af en nedlæggelse af Blekinge og Skåne Boulevarder, som egentlige boulevarder. I takt med omlægningen af Boulevarderne er det forudsat at der skal etableres lysregulering af Boulevardernes tilslutninger til hhv. Hveen Boulevard og Carl Gustavsgade.

Den omlægning der er foretaget indtil nu, er en delvis omlægning af Blekinge Boulevard, hvorfor der er etableret lysregulering i krydset Blekinge Boulevard/Carl Gustavsgade.

Da Skåne Boulevard endnu ikke er omlagt - hverken helt eller delvist - er der ikke etableret lysregulering i denne Boulevards krydsning med Carl Gustavsgade.

Da kommunen imidlertid i foråret 2009, kunne konstatere at der var sket en forøgelse af trafikuheld i dette kryds, rettede kommunen henvendelse til ejeren af City 2, dels med henblik på så hurtigt som muligt at få etableret en lysregulering af dette kryds, og dels med henblik på at indgå en bindende aftale med en tidsplan for gennemførelsen af det samlede projekt med omlægning af Boulevarderne.

Der blev indledt forhandlinger den 28. maj 2009 og en aftale blev færdigforhandlet den 19. juni 2009.

Forhandlingsresultatet blev forelagt på et ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg og efterfølgende Økonomiudvalgsmøde, samme dag hvor sagen efterfølgende blev behandlet af Byrådet. Her blev det besluttet at: - der hurtigst muligt etableres lysregulering i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavsgade (på trods af at Boulevarden endnu ikke er omlagt), - der senest til Byrådsmødet i oktober 2009 forelægges en bindende aftale med tidsplan for gennemførelse af etape 2, som vil resultere i en sammen-lægning af Boulevarderne, -såfremt der ikke er indgået en bindende aftale med tidsplan for gennemfø-relsen af etape 2 senest den 01.11.2009, vil kommunen kræve de to tidligere indkørsler fra hhv Blekinge og Skåne Boulevarder genåbnet straks.

5) Det forventes ikke, at etablering af lysregulering i sig selv vil resultere i en forøgelse eller reduktion af trafikbelastningen i krydset. Lysreguleringen etableres alene med henblik på at forbedre trafiksikkerheden.

Besvaret: 02-07-2009

Det var da rart, at kunne konstatere, at beslutningen på byrådsmødet tilbage i februar 2007 også indebar en stillingtagen til, at der på et tidspunkt skulle etableres lysregulering også i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustafsgade……

Modsætningsvis er det store resultat, som efter enighed mellem borgmesteren og formanden for Teknisk Udvalg blev forelagt, tiltrådt og dermed besluttet af et byrådsflertal den 22.juni ikke var noget særligt ud fra de tidligere beslutninger - utroligt, hvad man efterhånden kan finde på at kalde "nye resultater".

For at være helt sikker på hvilke besvarelser, der lige nu gælder, er der så stillet lidt flere spørgsmål for at vide hvor byrådet står i den fremtidige forhandlingssituation med City 2.

Mere følger på et tidspunkt - også om de fortsat lukkede indkørsler!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk