Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen


Sagstype.:

Teknisk Udvalg I

Sagsid.: 
1621507

Dok.nr.: 
2412363

Åben sag

Trafikforhold ved City 2

Sagsfremstilling:

Vejstrukturen ved City 2 er delvist omlagt i 2007, som første etape i et projekt, hvor boulevarderne samles. Projektet har tre overordnede formål:

Efter gennemførelsen af 1. etape viste der sig behov for at gennemføre enkelte justeringer både på de offentlige veje og internt på City 2´s interne veje og parkeringsarealer. Disse justeringer blev gennemført i 2008.

Trafikundersøgelser i foråret 2009 har vist, at etape 1 samlet har medført en kraftig forbedring af trafiksikkerhedsforholdene, idet det samlede antal uheld på vejene omkring City 2 er faldet til det halve. Trafikundersøgelsen viste dog samtidigt, at de meget store trafiksikkerhedsproblemer i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade er blevet endnu større. Halvdelen af alle uheld på vejene omkring City 2 sker i dette kryds. Undersøgelsen konkluderer, at en signalregulering i krydset vil reducere uheldene til en femtedel i forhold til det nuværende niveau i dette kryds.

Administrationen har gjort City 2 opmærksom på, at der er et påtrængende behov for at løse problemet i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade.

På den baggrund foreslås det, at der indgås aftale med City 2 om at der så hurtigt som muligt, etableres en signalregulering i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade. Projektet gennemføres på samme økonomiske betingelser som for den tilsvarende af signalregulering i krydset Blekinge Boulevard/Carl Gustavs Gade.

Parterne er endvidere enige om, at der senest med udgangen af september måned 2009 skal foreligge forslag til bindende aftale med tidsplan, for gennemførelsen af etape 2, som vil resultere i en sammenlægning af boulevarderne. Aftalen forelægges på henholdsvis bestyrelsesmøde hos City 2's ejer og i Høje-Taastrup Byråd på møder i oktober 2009, til endelig godkendelse.

Såfremt det mod forventning måtte vise sig, at der ikke kan indgås en sådan bindende aftale, forbeholder kommunen sig ret til straks at kræve de to tidligere indkørsler fra h.h.v. Blekinge og Skåne Boulevarder genåbnet.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Vejloven og fri forhandling.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at en etablering af en signalregulering i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade, med en tilhørende delvis fjernelse af jordvolde til forbedring af oversigtsforholdene, samt etablering af forgængerovergang til Torstorp Nørreby, vil forbedre trafiksikkerheden markant.

Denne yderligere justering af projektets etape 1, vil yderligere medvirke til at understøtte det overordnede formål med det samlede projekt.

Det skal derfor anbefales, at der indgås aftale med City 2, om etablering af signalregulering i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade, på samme økonomiske betingelser som for den tilsvarende lysregulering i krydset Blekinge Boulevard/Carl Gustavs Gade. Denne aftale skal endvidere forudsætte, at der senest til Byrådets møde i oktober 2009 kan forelægges en bindende aftale med tidsplan, for gennemførelsen af etape 2, som vil resultere i en sammenlægning af boulevarderne.

Såfremt der ikke kan forelægges en sådan bindende aftale, skal det anbefales, at det overfor City 2 tilkendegives, at kommunen herefter forbeholder sig ret til straks at kræve de to tidligere indkørsler fra h.h.v. Blekinge og Skåne Boulevarder genåbnet omgående.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

  1. der indgås aftale med City 2 om etablering af en signalregulering i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustavs Gade med fodgængerovergang, på samme økonomiske betingelser som for den tilsvarende lysregulering i krydset Blekinge Boulevard/Carl Gustavs Gade.

  2. der senest til Byrådets møde i oktober 2009 forelægges en bindende aftale med tidsplan, for gennemførelsen af etape 2, som vil resultere i en sammenlægning af boulevarderne.

  3. såfremt der ikke er indgået en bindende aftale med tidsplan for gennemførelse af etape 2, senest 01.11.2009, vil kommunen kræve de to tidligere indkørsler fra h.h.v. Blekinge og Skåne Boulevarder genåbnet straks.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk