Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoByrådsmødet 22.juni 09/Sag 22:

Kapacitetsansøgning fra Vestforbrænding om fremtidig forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup kommune

- Svend-Erik Hermansen, næstformand i A-gruppen

Socialdemokraterne finder, at der mangler en del oplysninger i denne sag, hvorfor vi gerne så et enigt byråd bede Vestforbrænding om disse oplysninger, således at grundlaget for en så stor beslutning ville være klart for såvel byråd som borgere forud for afsendelse af en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Indledningsvis skal jeg understrege, at vores holdning er: "Hvis en kommende Miljøpark skulle blive nødvendig, skal det være det mest moderne og mest miljørigtige anlæg i Danmark, med større vægt på genbrug frem for afbrænding og med forskningskapacitet.

Yderligere lastvognskørsel på kommunale veje må ikke ske i forbindelse med Miljøparken. Direkte tilslutning til og fra Holbækmotorvejen er en forudsætning uanset om placeringen skal være i Hedehusene Vest eller i Høje-Taastrup."

Som det også fremgår af vores indstilling i sagen fra ØU, mangler der lige nu en del oplysninger:

  • Oplysninger om total affaldsmængde/år til ovn 7
  • Oplysninger om total affaldsmængde/år til brug for den planlagte yderligere ovnlinje
  • Forklaring på hvorfor ikke den såkaldte medforbrænding af bl.a. affald til fortrængning af kul på Avedøreværkerne (60.000 tons/år) indgår samt konsekvenserne for hovedstadsområdets behov for affaldsforbrændingskapacitet i den forbindelse
  • Forklaring på hvorfor den planlagte udbygning af affaldsforbrændingskapaciteten på Amagerforbrænding (120.000 tons/år) ikke indgår i ansøgningsmaterialet samt konsekvenserne af en sådan udbygning for hovedstadsområdets behov for affaldsforbrændingskapacitet i fremtiden
  • Forklaring på hvorfor det ikke af den nu foreliggende ansøgning fremgår, at forbrændingskapaciteten på Vestforbrænding i Glostrup i dag er begrænset til 500.000 tons årligt, hvor det samtidig er oplyst af Vestforbrænding, at det uden problemer er realistisk at brænde yderligere 65.000 tons / år og formentlig op til 100.000 tons ekstra (Rambøll marts 2007: Delrapport 1, på side 41 og side 50 anføres, at anlæggets tekniske kapacitet udgør ca. 600.000 tons/år).
  • Af en revideret ansøgning skal klart angives, hvordan yderligere lastvognskørsel på kommunale veje ikke må ske i forbindelse med Miljøparken. Direkte tilslutning til og fra Holbækmotorvejen er en forudsætning uanset om placeringen skal være i Hedehusene Vest eller i Høje-Taastrup.
  • Yderligere relevante oplysninger med angivelse af især konsekvenserne ved det foreslåede anlæg for borgerne i Høje-Taastrup kommune, herunder behov for ekspropriationer i givet fald

Det kan godt være at nogen af oplysningerne er kendte for enkelte af byrådsmedlemmerne - jeg læste nemlig i Lokalavisen i tirsdags en kritik fra formanden for Teknisk Udvalg, Lars Prier, der fortalte den undrende offentlighed, at jeg ikke havde deltaget i et møde om det store affaldsforbrændingsanlæg - hertil er kun at sige, at jeg aldrig udebliver fra møder og i givet fald melder afbud - og jeg vil derfor gerne have borgmesteren til at bekræfte, at ikke hele byrådet var inviteret med til Vestforbrænding i Glostrup tilbage i september måned 2008.

Tilbage til selve sagen: Hvorfor vil man ikke kræve af Vestforbrænding, at man skal oplyse om størrelsen af det påtænkte affaldsforbrændingsanlæg?

Det har da en vis betydning om det bliver på 270.000 tons eller kun på 215.000 tons som Vestforbrændings direktør oplyste om på et orienteringsmøde for byrådet i denne sal så sent som i marts 2009. Eller er det et endnu større anlæg?

Samtidig er der fortsat usikkerhed om yderligere en ovnlinje med et ukendt antal tons kapacitet.

Udfasningen af kulafbrænding på Avedøreværkerne er under planlægning - og heldigvis for det, men hvorfor skal det ikke oplyses i denne kapacitetsansøgning til Miljøstyrelsen, når det samtidig betyder, at udfasningen af kul bl.a. skal erstattes af affaldsforbrænding til fremstilling af elektricitet og varme?

Hvorfor skal Amagerforbrændings planer om udbygning af kapacitet her i hovedstadsområdet på måske 150.000 tons ikke nævnes i en ansøgning?

Sidst men ikke mindst: Hvordan skal Høje-Taastrup kommune kunne sikre, at yderligere lastvognskørsel på kommunale veje ikke må ske i forbindelse med Miljøparken?

Direkte tilslutning til og fra Holbækmotorvejen må og skal være en ufravigelig forudsætning uanset om placeringen skal være i Hedehusene Vest eller i Høje-Taastrup.

Der fremgår intet i ansøgningen om dette - og heller ikke i Vestforbrændings grundmateriale i form af selve ansøgningen eller i øvrigt materiale.

Alt i alt foreslår vi, at man lige overvejer, hvordan vi bedst behandler denne sag grundigt og sagligt og ikke mindst sørger for, at vi ikke bagefter kommer til at konstatere, at vi har gjort alvorlige fejl ved uden betingelser at indsende en mangelfuld oplyst ansøgning til Miljøstyrelsen.

Hvis byrådsflertallet i aften stemmer os ned, ønsker vi vores indstilling tilført protokollen og dermed medsendt kapacitetsansøgningen.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk