Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 22. juni 2009


Logo

22. Kapacitetsansøgning fra Vestforbrænding om fremtidig 
forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune

Sagstype.:

Plan-og Miljøudvalget I

Sagsid.: 2140777

Dok.nr.: 2381119

Sagsfremstilling:

I forbindelse med overvejelserne om placering af ny forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune har Vestforbrænding anmodet kommunen om at indsende en kapacitetsansøgning til Miljøstyrelsen. Efter miljøbeskyttelsesloven skal Miljøstyrelsen godkende affaldsgrundlaget for udvidelse af forbrændingskapaciteten. Kapacitetsansøgningen er således en ansøgning om godkendelse af affaldsgrundlaget for en eventuel udvidelse af forbrændingsdkapaciteten.

Kapacitetsansøgningen omfatter en ny ovnlinie 7, der planlægges etableret ved Lervangen, Høje-Taastrup eller Hovedgaden, vest for Rockwool/Hedehusene. Ovnlinien omfatter et kraftvarmeproduceret anlæg med en kapacitet på 35 ton/time ved en brændværdi på 12 GJ/ton. Af ansøgningen fremgår, at anlægget planlægges taget i drift i slutningen af 2015. Vestforbrænding tilkendegiver i kapacitetsansøgningen, at Vestforbrænding planlægger at etablere en miljøpark, hvor det nye forbrændingsanlæg skal indgå. Miljøparken skal være et udstillingsvindue for moderne teknologier til ressourcegenvinding og affaldsbehandling. Beliggenheden giver mulighed for på et senere tidspunkt at etablere yderligere en ovnlinie, og dermed sikre Vestforbrændings affaldsforbrændingskapacitet på lang sigt. Fjernvarmeproduktionen vil blive afsat til VEKS (VestEgnens KraftvarmeSelskab I/S).

I kapacitetsansøgningen redegøres for følgende punkter:

 • Nuværende anlægskapacitet. 
 • Nuværende affaldsmængder. 
 • Nuværende brændværdi. 
 • Planlagt anlægskapacitet. 
 • Forventede fremtidige affaldsmængder til forbrænding. 
 • Historiske affaldsmængder. 
 • Antagelserne i fremskrivningen. 
 • Fremskrivning af affaldsmængden. 
 • Forventet fremtidig brændværdi. 
 • Affaldets geografiske kilde. 
 • Forventet udvikling i mængden af forbrændingsegnet affald fra leverandørkommunerne.

Når Miljøstyrelsen har vurderet ansøgningen i forhold til den overordnede planlægning af behandligskapaciteterne, er proceduren herefter, at styrelsen vil melde sine bemærkninger tilbage til affaldsselskabet og anmode om en egentlig ansøgning til realitetsbehandling. Først i denne fase skal Vestforbrænding redegøre for den endelige lokalisering af forbrændingskapaciteten i Høje-Taastrup Kommune. Inden dette tidspunkt skal Byrådet have truffet endelig beslutning om forbrændingskapacitetens lokalisering, idet Høje-Taastrup Kommune skal give den endelige godkendelse af projektet. Vestforbrænding oplyser, at endelig beslutning senest bør foreligge i maj 2010.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven og varmeforsyningsloven

Plangrundlag:

Plangrundlag er endnu ikke besluttet af Byrådet.

Information:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

I kapacitetsansøgningen redegør Vestforbrænding for udviklingen i affaldsmængderne frem til 2035. Redegørelsen baseres på to scenarier: Et hovedscenarie og et høj-vækst scenarie.

I hovedscenariet forventes affaldsmængden at stige med 1,38% om året i perioden 2007-2035: Fra 628.100 tons i 2009 til 918.751 tons i 2035. I høj-vækstscenariet forventes den gennemsnitlige vækst at være på 1,49% i perioden 2007-2035: Fra 624.961 tons i 2009 til 945.979 tons i 2035.

Efter miljøbeskyttelsesloven skal Miljøstyrelsen godkende den udførte beregning og vurdering af affaldsgrundlaget.

Andre relevante dokumenter:

Kapacitetsansøgning for nyt forbrændingsanlæg (2381639).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kapacitetsansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg.

Plan- og Miljøudvalget 10-06-2009 (Sag 8)

Anbefales.

A anbefaler, at sagen udsættes til realitetsbehandling efter at følgende oplysninger er indhentet fra Vestforbrænding (ansøger):

 • Oplysninger om total affaldsmængde/år til ovn 7 
 • Oplysninger om total affaldsmængde/år til brug for den planlagte yderligere ovnlinje 
 • Forklaring på hvorfor ikke den såkaldte medforbrænding af bl.a. affald til fortrængning af kul på Avedøreværkerne (60.000 tons/år) indgår samt konsekvenserne for hovedstadsområdets behov for affaldsforbrændingskapacitet i den forbindelse 
 • Forklaring på hvorfor den planlagte udbygning af affaldsforbrændingskapaciteten på Amagerforbrænding (120.000 tons/år) ikke indgår i ansøgningsmaterialet samt konsekvenserne af en sådan udbygning for hovedstadsområdets behov for affaldsforbrændingskapacitet i fremtiden 
 • Forklaring på hvorfor det ikke af den nu foreliggende ansøgning fremgår, at forbrændingskapaciteten på Vestforbrænding i Glostrup i dag er begrænset til 500.000 tons årligt, hvor det samtidig er oplyst af Vestforbrænding, at det uden problemer er realistisk at brænde yderligere 65.000 tons/år og formentlig op til 100.000 tons ekstra (Rambøll marts 2007: Delrapport 1, på side 41 og side 50 anføres, at anlæggets tekniske kapacitet udgør ca. 600.000 tons/år). 
 • Af en revideret ansøgning skal klart angives, hvordan yderligere lastvognskørsel på kommunale veje ikke må ske i forbindelse med Miljøparken. Direkte tilslutning til og fra Holbækmotorvejen er en forudsætning uanset om placeringen skal være i Hedehusene Vest eller i Høje-Taastrup 
 • Yderligere relevante oplysninger med angivelse af især konsekvenserne ved det foreslåede anlæg for borgerne i Høje-Taastrup Kommune, herunder behov for ekspropriationer i givet fald

Økonomiudvalget 16-06-2009 (sag 20)

Anbefales.

A anbefaler, at sagen udsættes til realitetsbehandling efter at følgende oplysninger er indhentet fra Vestforbrænding (ansøger):

 • Oplysninger om total affaldsmængde/år til ovn 7 
 • Oplysninger om total affaldsmængde/år til brug for den planlagte yderligere ovnlinje 
 • Forklaring på hvorfor ikke den såkaldte medforbrænding af bl.a. affald til fortrængning af kul på Avedøreværkerne (60.000 tons/år) indgår samt konsekvenserne for hovedstadsområdets behov for affaldsforbrændingskapacitet i den forbindelse 
 • Forklaring på hvorfor den planlagte udbygning af affaldsforbrændingskapaciteten på Amagerforbrænding (120.000 tons/år) ikke indgår i ansøgningsmaterialet samt konsekvenserne af en sådan udbygning for hovedstadsområdets behov for affaldsforbrændingskapacitet i fremtiden 
 • Forklaring på hvorfor det ikke af den nu foreliggende ansøgning fremgår, at forbrændingskapaciteten på Vestforbrænding i Glostrup i dag er begrænset til 500.000 tons årligt, hvor det samtidig er oplyst af Vestforbrænding, at det uden problemer er realistisk at brænde yderligere 65.000 tons/år og formentlig op til 100.000 tons ekstra (Rambøll marts 2007: Delrapport 1 på side 41 og side 50 anføres, at anlæggets tekniske kapacitet udgør ca. 600.000 tons/år). Af en revideret ansøgning skal klart angives, hvordan yderligere lastvognskørsel på kommunale veje ikke må ske i forbindelse med Miljøparken. Direkte tilslutning til og fra Holbækmotorvejen er en forudsætning uanset om placeringen skal være i Hedehusene Vest eller i Høje-Taastrup 
 • Yderligere relevante oplysninger med angivelse af især konsekvenserne ved det foreslåede anlæg for borgerne i Høje-Taastrup Kommune, herunder behov for ekspropriationer i givet fald
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk