Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 11. september 2009


LogoKamphunde i boligområder?
   - af Svend-Erik Hermansen, formand for Boligsocialt Udvalg i Høje-Taastrup kommune
Møde for Grundejerforeninger, Ejerforeninger, Andelsboligforeninger og Lejerforeninger på Rådhuset, torsdag den 11.september kl. 19.00

Boligsocialt Udvalg bad i marts administrationen om at få en udredning af mulighederne for at begrænse problemer og utryghed relateret til kamphunde i boligområder.
Vi behandlede sagen på majmødet og Boligsocialt Udvalg besluttede, at arrangere et informationsmøde om, hvordan problemer med kamphunde i boligområder kan håndteres - også ud fra en del henvendelser til udvalgets medlemmer om problemer med hunde i boligområderne.
Der er nemlig sket en vækst i antallet af kamphunde - og kamphunde er bl.a. årsag til overfald på andre hunde, hvilket naturligt også gør mennesker utrygge og bange.
På mødet vil vi give gode råd om situationen - og jeg skal understrege, at kommunen som sådan ingen myndighed har på området, men vi vil gerne medvirke til at gøre håndteringen af problemer forårsaget af kamphunde lettere for den enkelte bestyrelse i boligforeningerne.

Ifølge dyreværnsloven og hundeloven er der forbud mod at besidde eller avle hunde af racerne Pittbull Terrier og Tosa samt krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår.

Hundeejere har pligt til at træffe de fornødne foranstaltninger for at forebygge, at hunden volder andre skade. Hunde, som har forårsaget skade på mennesker eller hunde, som der er grund til ud fra den betragtning at antage kan være skadelige for deres omgivelser, kan politiet enten give hundeejeren påbud om at hunden skal føres i snor eller påbud om at hunden skal være forsynet med mundkurv, når den færdes udenfor. Politiet kan desuden træffe afgørelse om at lade hunden aflive.

Hunde som har for vane at forulempe mennesker eller dyr på gade, veje, stier m.v. der er åbne for almindelig færdsel eller hunde som har forulempet husdyr i ejendom eller på mark kan politiet give ejeren påbud om at hunden skal føres i snor eller være forsynet med forsvarlig mundkurv når den færdes udendørs.

Hvis en hundeejer har anvendt en hund til angreb på eller som trussel mod mennesker eller dyr, har undladt at holde sin hund tilbage, da vedkommende bemærkede, at hunden overfaldt mennesker eller dyr, har ladet en hund deltage i en hundekamp eller har afholdt hundekampe kan retten til at beskæftige sig personligt med hunde frakendes for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum.

Boligafdelinger har mulighed for at anmelde hundeejere til politiet, hvis der er tale om, at lovgivningen overtrædes. Herefter bliver anmeldelsen en sag for politiet. Endvidere har boligforeninger mulighed for at indgå i dialog med hundeejere og politi, hvis der er problemer med hunde i boligområdet eller for at foregribe problemer.

Boligafdelinger kan som en del af husordenreglementet fastsætte regler, som forbyder lejerne at holde hunde. Forbuddet kan enten rette sig på alle hunde, bestemte typer eller størrelser eller flere hunde. Husordenreglementet kan også fastsætte at lejeren inden anskaffelsen af en hund skal søge tilladelse hos boligafdelingen. Tilladelsen kan gives permanent eller som en årlig fornyelse. Boligafdelinger har mulighed for at ophæve lejemålet, hvis reglerne brydes, idet brud kan betragtes som misligholdt lejekontrakt. Flere boligområder i bl.a. Århus, Fredericia, Haderslev og Slagelse har således forbudt kamphunde eller indført restriktioner på hunde som husdyr, og flere andre boligforeninger overvejer et forbud. Forbuddet mod at holde hunde af bestemte racer har dog ikke virkning med tilbagevirkende kraft. Dette betyder, at lejere som allerede ejer en kamphund, når forbuddet træder i kraft, må beholde deres hund i dens levetid.

Selvom problemer i forbindelse med kamphunde i boligområder først og fremmest er en politiopgave, har boligorganisationerne mulighed for at opsætte regler for husdyr, forbyde lejerne i at holde bestemte hundetyper, og forbyde eller sætte restriktioner på bestemte hundes færdsel på fællesarealerne.

Boligsocialt Udvalg sætter fokus på problemerne med kamphunde i boligområder på mødet den 11.september med deltagere fra Dansk Kennel Klub, politiet og en beboerformand, som har tvunget kamphunde ud af boligområdet.

Jeg skal ikke lægge skjul på - og dermed understrege - at min personlige opfattelse helt klart er, vi skal kunne færdes trygt i vore boligområder, hvorfor der overhovedet ikke er plads til kamp - og muskelhunde her!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk