Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Så er vi oppe på 270.000 tons!

Sagstype.:

Plan- og Miljøudvalget I

Sagsid.:

2140777

Dok.nr.:

2381119

Åben sag

8. Kapacitetsansøgning fra Vestforbrænding om fremtidig forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune

 

Omsider er en stillingtagen til det nye forbrændingsanlæg placeret i Hedehusene eller i høje Taastrup nu også nået til behandling i byrådet i Høje-Taastrup kommune.

Sagen om indsendelse af en såkaldt kapacitetsansøgning om fremtidig forbrændingskapacitet er sat på dagsordenen på Plan - og Miljøudvalgets møde onsdag den 10.juni.

Her viser det sig, at der nu ikke længere planlægges med et forbrændingsanlæg på 215.000 tons, men i stedet med et betydeligt større anlæg på ikke mindre end 270.000 tons til en såkaldt ovnlinje 7 med yderligere muligheder for etablering af endnu en ovnlinje af ukendt størrelse.

Som det fremgår af dette sagsmateriale har man glemt at sætte de nye store tal ind til beslutningstagerne…..og der er heller ikke noget med om til - og frakørselsforhold omkring Holbækmotorvejen.
Samtidig er der heller ikke gjort opmærksom på Amagerforbrændings planer om yderligere udbygning, ligesom kravene til medforbrænding på Avedøreværkerne for at imødegå brug af for meget kul ej heller er nævnt.

Når sagen er behandlet i Plan - og Miljøudvalget på onsdag, vil der blive informeret mere på disse sider.

Korsebjergengen

Sagsfremstilling:

I forbindelse med overvejelserne om placering af ny forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune har Vestforbrænding anmodet kommunen om at indsende en kapacitetsansøgning til Miljøstyrelsen. Efter miljøbeskyttelsesloven skal Miljøstyrelsen godkende affaldsgrundlaget for udvidelse af forbrændingskapaciteten. Kapacitetsansøgningen er således en ansøgning om godkendelse af affaldsgrundlaget for en eventuel udvidelse af forbrændingsdkapaciteten.

Kapacitetsansøgningen omfatter en ny ovnlinie 7, der planlægges etableret ved Lervangen, Høje-Taastrup eller Hovedgaden, vest for Rockwool/Hedehusene. Ovnlinien omfatter et kraftvarmeproduceret anlæg med en kapacitet på 35 ton/time ved en brændværdi på 12 GJ/ton. Af ansøgningen fremgår, at anlægget planlægges taget i drift i slutningen af 2015. Vestforbrænding tilkendegiver i kapacitetsansøgningen, at Vestforbrænding planlægger at etablere en miljøpark, hvor det nye forbrændingsanlæg skal indgå. Miljøparken skal være et udstillingsvindue for moderne teknologier til ressourcegenvinding og affaldsbehandling. Beliggenheden giver mulighed for på et senere tidspunkt at etablere yderligere en ovnlinie, og dermed sikre Vestforbrændings affaldsforbrændingskapacitet på lang sigt. Fjernvarmeproduktionen vil blive afsat til VEKS (VestEgnens KraftvarmeSelskab I/S).

I kapacitetsansøgningen redegøres for følgende punkter:

 • Nuværende anlægskapacitet.
 • Nuværende affaldsmængder.
 • Nuværende brændværdi.
 • Planlagt anlægskapacitet.
 • Forventede fremtidige affaldsmængder til forbrænding.
 • Historiske affaldsmængder.
 • Antagelserne i fremskrivningen.
 • Fremskrivning af affaldsmængden.
 • Forventet fremtidig brændværdi.
 • Affaldets geografiske kilde.
 • Forventet udvikling i mængden af forbrændingsegnet affald fra leverandørkommunerne.

Når Miljøstyrelsen har vurderet ansøgningen i forhold til den overordnede planlægning af behandligskapaciteterne, er proceduren herefter, at styrelsen vil melde sine bemærkninger tilbage til affaldsselskabet og anmode om en egentlig ansøgning til realitetsbehandling. Først i denne fase skal Vestforbrænding redegøre for den endelige lokalisering af forbrændingskapaciteten i Høje-Taastrup Kommune. Inden dette tidspunkt skal Byrådet have truffet endelig beslutning om forbrændingskapacitetens lokalisering, idet Høje-Taastrup Kommune skal give den endelige godkendelse af projektet. Vestforbrænding oplyser, at endelig beslutning senest bør foreligge i maj 2010.

Økonomi:
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:
Miljøbeskyttelsesloven og varmeforsyningsloven

Plangrundlag:
Plangrundlag er endnu ikke besluttet af Byrådet.

Information:
Ingen bemærkninger.

Vurdering:
I kapacitetsansøgningen redegør Vestforbrænding for udviklingen i affaldsmængderne frem til 2035. Redegørelsen baseres på to scenarier: Et hovedscenarie og et høj-vækst scenarie.

I hovedscenariet forventes affaldsmængden at stige med 1,38% om året i perioden 2007-2035: Fra 628.100 tons i 2009 til 918.751 tons i 2035. I højvækstscenariet forventes den gennemsnitlige vækst at være på 1,49% i perioden 2007-2035: Fra 624.961 tons i 2009 til 945.979 tons i 2035.

Efter miljøbeskyttelsesloven skal Miljøstyrelsen godkende den udførte beregning og vurdering af affaldsgrundlaget.

Andre relevante dokumenter:
Kapacitetsansøgning for nyt forbrændingsanlæg (2381639).

Indstilling:
Administrationen indstiller, at kapacitetsansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg.

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk