Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

.
Selsmosen udvides for at forebygge oversvømmelser.
Selsmosen udvides, så den kan rumme yderligere 7.000 kubikmeter vand, og der etableres et nyt regnvandsbassin på yderligere 8.000 kubikmeter nord for Holbækvejen, som kan aflaste Selsmosen.Sådan vil HTK Kloak A/S forebygge, at der fremover kan ske oversvømmelser, som dem der skete den 5. juli 2007, hvor Selsmosen gik over sine bredder.

Efter det kolossale regnvejr sidste år besluttede byrådet at få årsagerne nærmere belyst og få forslag til at forebygge nye oversvømmelser. Derfor iværksatte HTK Kloak A/S en undersøgelse med udgangspunkt i en EDB-modellering af hele regnvandssystemet i Mølle Åens opland. Undersøgelsen udmønter sig i to rapporter, en om Selsmosen, og en om det øvrige opland til Mølle Å.

Selsmosen
Den første rapport om Selsmosen er nu færdig og behandlet i HTK Kloak A/S' bestyrelse. Og det er på baggrund af rapporten, at bestyrelsen har besluttet at udvide Selsmosen og etablere det nye regnvandsbassin.

Overbelastninger og klimændringer
Selssmoen udvidesLøsningen tager højde for en beregnet overbelastning hvert 10. år, ligesom der er indregnet en sikkerhedsfaktor i forhold til fremtidige klimaændringer. Og så sikrer løsningen, at der bli-ver et ensartet serviceniveau på dette område for alle borgere fremover, ligesom den bevarer Selsmosen som et grønt område for kvarterets beboere - to ting, bestyrelsen også har priori-teret.

"Jeg er glad for, at at vi nu har fået analyseret problemet og har fundet en god løsning, så vi fremover kan undgå oversvømmelser af den karakter, vi var vidne til i sommeren 2007", siger borgmester Michael Ziegler, der er formand for bestyrelsen i HTK Kloak A/S.

"Det var åbenlyst for enhver, at vi var nødt til at gøre noget. Når vi ser oversvømmelser som dem, vi så i 2007, så er det klart, at vi som ansvarlig bestyrelse er nødt til at handle. Vi kan ikke byde borgerne en gentagelse", siger bestyrelsesmedlem i HTK Kloak A/S Svend-Erik Hermansen.

"Det siger sig selv, at det er dyrt at etablere sådan en løsning - endda rigtig dyrt. Men vi skylder borgerne i området samme serviceniveau som resten af kommunen, og det er det, vi opnår nu", siger bestyrelsesmedlem i HTK Kloak A/S Søren D. Sørensen.

Bypark
Udvidelsen af Selsmosens kapacitet vil både ske ved at etablere højere kanter og ved at udvide Selsmosen mod Taastrupgårdsvej og postkontoret. Før arbejdet går i gang, vil en landskabsarkitekt blive inddraget, idet det er målet i samarbejde med relevante parter at skabe en social og kulturel bypark, hvor naturen er tilpasset den moderne bys krav.

Kort over udvidelsen
Selsmosens udvidelse og anlæg af nyt regnvandsbassin ventes færdig i slutningen af 2010 - forinden gennemføres detailanalyser, projektering og udbud af opgaverne, inden anlægsarbejdet ventes igangsat efter sommerferien 2009.

Fakta om udvidelse af Selsmosen og etablering af nyt regnvandsbassin nord for Roskildevej:

Løsningen indebærer:
• Sikring af Selsmosens kanter ved højere vandspejl til kote 15,50, kanterne forhøjes på de lave steder.
• Ændring af Selsmosevej til kote 15,20 på den lavtliggende del af vejen, som hæves.
• Ændring af eksisterende ledninger.
• Udvidelse af Selsmosen med ca. 7.000 m3 mod Taastrupgårdsvej/Postkontoret.
• Etablering af et nyt basssin på ca. 8.000 m3 nord for Holbækmotorvejen.
• Etablering af ny pumpe og pumpeledning, som forbinder Selsmose med det nye bassin nord for Holbækmotorvej.

Tidsplanen for projektet:
• resten af 2008 bruges til detailanalyser.
• første del af 2009 til projektering og udbud af projektet.
• projektet forventes igangsat efter sommerferien 2009.
• projektet afsluttes ultimo 2010.

For at opnå en helhed i det grønne område vil der udover rådgiver også blive inddraget en landskabsarkitekt i planlægningsarbejdet.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk